شهدای هفتم اسفندماه شهرستان نجف آباد

0

شهدای هفتم اسفندماه شهرستان نجف آباد

شهید ابراهیم آخوندی

نام پدر:سیف الله

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۷

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:برادرم ادامه دهنده راه شهیدان باش و از حق و حقیقت پشتیبانی کن تا شاید که رحمت خداوندی شامل حال شما گردد

O’ my brother, follow the way of martyrs and support right and reality perhaps God’s mercy involves you

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:وصیت دیگر به برادران و خواهرانم که درسهای خود را ترک نکنند
و ادامه تحصیل بدهند که دشمنان اسلام از درس خواندن شما می ترسند

Another will for brothers and sisters is that Not to leave their training and to continue studying
because enemies of Islam fear from your studying

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:اگر خواستید که از راه خدا ، خدای ناکرده منحرف نشوید به نماز جمعه و نماز جماعات برویدتا روحانیون مبارز شما را آگاه سازند

If you want not to be deviated from God’s way, go to Friday prayer and Moslem prayers so that fighter clergies will inform you

شهید غلامرضا آخوندیان

نام پدر:غلامعباس

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۷

موضوع:اتحادو وحدت

پیام:از شما می خواهم که نمازهای جمعه و جماعت را هر چه باشکوهتر برپاکنید
و با وحدتی که در خود دارید دشمنان اسلام را نابود کنید

I ask you to perform pray Friday and Group prayers as splendid as and destroy Islam enemies with unity that you have

شهید محمدعلی آسفی

نام پدر:محمدابراهیم

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۷

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:نگذارید این انقلاب که ثمره خون صدها هزار شهید است خدای ناکرده رو به انحراف کشیده شود

Don’t permit this revolution that is the result of hundreds thousand martyr’s blood to deviate

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:دشمن امروز برای نابودی اسلام قد علم کرده است و اگر ما هوشیارانه برخورد نکنیم
باید فاتحه انقلاب و اسلام را بخوانیم و باید بگوئیم در حقیقت گورمان را با دست خودمان کنده ایم
و صد در صد پا روی خون شهداء گذاشته ایم

Today the enemy has signalize to destroy Islam and if we don’t encounter with them vigilantly we may have to say
goodbye to revolution and Islam and surely we have disregard their right

شهدای هفتم اسفندماه شهرستان نجف آباد

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:با تمام نیرو خود را آماده کنید و فداکاری کنید و به دنیا اعلام کنید
که اگر ما تصمیم گرفتیم با دشمن به مبارزه برخیزیم با تمام نیرو ایستادگی می کنیم

Be ready with all your power and inform the enemy that we have decided to resist and fight if necessary

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:مبادا رهبر انقلاب این حسین زمان و اسطورۀ مقاومت را تنها بگذارید
و اگر از خط امام و روحانیت جدا شوید در اصل از خط اسلام جدا شده اید

Don’t leave alone the leader of revolution who is like Imam Hossein at this time and myth of resistance, and if you be
separated from Imam and clergies’ way, actually you are separated from Islam’s way

شهدای هفتم اسفندماه شهرستان نجف آباد

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:هرگاه به فکر من افتادید فاتحه ای برای تمام شهیدان راه خدا بخوانید و امیدوارم هیچگاه دست از قرآن و اسلام برندارید
که ما هر چه داریم از اسلام و قرآن است

Read Fateha the Quran for all martyrs when over you think of me I hope you don’t avoid Quran
and Islam whatever we have should be devoted to them

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:اینک شهدا به ما می گویند شما در قبال خون ما مسئولید و اگر خدای نخواسته کوتاهی کردید
در پیشگاه خداوند و رسول الله شرمنده خواهید شد و هیچ جوابی ندارید که بدهید

Now martyrs are saying to us that you are responsible and if you be negligent you will be ashamed
in front of God and prophet Mohamad you can not respond in any way

شهید حسینعلی ابراهیمی

نام پدر:محمدرضا

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۷

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:درس خود را بخوانید چون که می توانید با درس خواندن مشت مجکمی بر دهن ظالمان شرق و غرب بکوبید

Study your lesson because you can fist to east and west oppressors mouth by studying

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:دوستان عزیز و مهربانم شماها سعی کنید همیشه در زندگی شجاع و جوانمرد باشید

O, my dear and kind friends, always be brave and generous in your life.

موضوع:منافقین و کفار و دشمنان

پیام:مواظب خود باشید که خدای نکرده عمل خطایی از شما سرنزند و جبهه ها و سنگرها را محکم نگه داشته و نگذارید
منافقین و ضد انقلابها در شما رخنه پیدا کنند

To take care self not to do mistake and fill front lines and trench and not allow the infighters and counter revolution to enter among you

شهدای هفتم اسفندماه شهرستان نجف آباد

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:مام بخوانند زیرا که درس خواندن هم وظیفه شرعی است

All the students should try to learn their lessons since it is Godish duty for them.

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:مواظب باشید خون شهیدان را پایمال نکنید.
به خدا شهیدان به گردن شماها حق دارند مواظب باشید

Never, disrespect martyr’s blood , be careful, you are responsible for martyrs.

شهدای هفتم اسفندماه شهرستان نجف آباد

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:از سران مملکت کسانی که واقعا برای اسلام و ملت خدمت می کنند
و سعی دارند اسلام را سرفراز و ملت را پشتیبان باشند حمایت کنید

Support thoes people who are working for Islam and nation and try to support nation and Islam.

موضوع:اتحادو وحدت

پیام:مواظب باشید وحدت خود را ازدست ندهید و از رهبر خود، امام پشتیبانی کنید
و نگذارید ضد خدا و قرآن در امورشما دخالت کند

Always be united and support your leader. Never allow Quran and God’s enemeis to interfere with your affairs.

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:از شما می خواهم که ادامه دهندگان راه شهیدان باشید همیشه به یاد خدا باشید و در کاریکه می کنید هدفتان خدا باشد

I want you to continue martyrs way and remind god all the time and in every work that you do your goal be god

شهدای هفتم اسفندماه شهرستان نجف آباد

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:از امام پشتیبانی کنید و از فرمان او اطاعت کنید و او را یاری نمایید

Support imam and obey of his order and help him

موضوع:رازونیاز

پیام:از شما می خواهم بیشتر در نماز جماعت و در دعاها از قبیل دعای کمیل و دعای توسل شرکت کنید و دعاگوی رزمندگان اسلام باشید

I want you to participate in group prayer more and to participate in prayer for example komail and tavasol pray and pray for Islam mobilization

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:درسهایت را بخوان چونکه مدرسه برای تو یک سنگر است و شما محصلین باید در مدرسه تلاش و کوشش کنید

Study your lesson because school is a trench for you and you should try and do your best at school

شهید حسینعلی آسفی

نام پدر:محمدعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۷

موضوع:بصیرت

پیام:از شما مردم خداجو میخواهم که جلوی پارتی بازی و بی عدالتی را در اداره جات بگیرند.
جلوی احتکار و گرانفروشی را در بازار بگیرند.
جلوی هرج و مرج را در شهرها بگیرند و نگذارند وحدت مردم از بین برود

I ask believer people to prevent from injustice and raeism in true intermediary at departments and also prevent
hoarding and prevent from anarchy in the cities and don’t allow them to destroy unity

شهید محسن زمانیان

نام پدر:محمد

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۷

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیامبه اسلام فکر کنید و به اسلام خدمت کنید که خدمت به اسلام امروز برای ما یک تکلیف شرعی الهی است مواظب باشید
این تکلیف را درست بجا بیاورید که فردای قیامت مسئول خواهید بود

Think about Islam and do service for Islam because servicing Islam is a duty for us .
be careful to do it right if not you will be responsible on the resurrection day

موضوع:اتحادو وحدت

پیام:ما به آسانی می توانیم بر دشمنان خائن اسلام پیروز شویم اما به شرطی که وحدت کلمه را حفظ کنیم و متحد باشیم

We can easily defeat Islam’s treacherous enemies of course it is possible only be unity

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:ای مردم خون شهیدان را پاسداری کنید و بترسید از اینکه از ولایت فقیه جدا شوید
که جدا شدن از ولایت حقه فقیه همان افتادن در خط آمریکا و رفتن در دامن استکبار جهانی است

Oh people respect martyr’s blood and be afraid of being separated from the Velayat Faghei
because the conclusion is the same as obeying America and obeying Islam’s enemies

شهید محمد شیاسی

نام پدر:محمدعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۷

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:امیدواریم تا لحظات آخر عمرمان در راه پیشرفت دین و قرآن و اسلام کوشش نمائیم

I hope that we would try our bests in the way of progressing religion, Qur’an and Islam.

موضوع:رازونیاز

پیام:ای خدای یگانه و جاودان ما چشمانمان فقط به سوی توست و تنها به سوی تو می آئیم و از تو طلب آمرزش می کنیم

O’ unique and immortal God: we are just hopeful to you and we just ask help from you so forgive us.

شهید بهمن احمدی

نام پدر:محمود

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۷

موضوع:تربیتی و اخلاق

پیام:درزندگیتان سعی کنید همیشه حق را بگوئید و زور نه به کسی بگویید و نه از کسی زور بشنوید

Always try to say facts in your life and don’t impose crulity to any one and don’t let anybody to make unjustified demands

شهید سعید باستانی

نام پدر:مرتضی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۷

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:دوستان عزیز در بعضی از موارد دوستانی پیدا می‌شوند که از دشمن هم بدترند و ضرباتی را که از راه دوستی وارد می‌کنند
واقعاً غیر قابل تحمل و از زخم شمشیر کاری‌تر است. پس در انتخاب دوست کمی صبر داشته‌باشیم

O, dear friends some friends are worse than enemies and hurt you seriously which is intolerable
are more severe than the sword’s wound. You must pay attention whom you choose as your friend.

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:ای دوستان، رفیق بی‌وفا را کمتر از دشمن نمی‌دانم فدای دشمن گردم که بویی از وفا دارد

O’ friends, unfaithful friend isn’t better than enemy, I’m sacrifice the enemy who has a scent of faithful

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:دوستان عزیزم هر دوستی، دوست نیست. سعی کنید با دوستی نشست و برخاست کنید
که شما را به خدای نزدیک کند. شما را به سوی الی الله بکشاند، نه تازه شما را از خدا دور سازد

O, dear friends! some friends are not good. best friends are thoes who approach you to God , not thoes who separate you from God.

شهدای هفتم اسفندماه شهرستان نجف آباد

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:ای محصلین عزیز شماها درستان را ادامه دهید به خاطر خدا که در آینده بتوانید به نحو احسن به این جامعه‌ی ستم دیده کمک کنید.
چشم امید مستضعفان و بیچارگان به شما دوخته شده است

O, dear students! you must study your lessons to help the opposed people in the future. The opposed and poor people are waiting for your help.

موضوع:نمازومسجد

پیام:بپای دارید نماز را که نماز باز می دارد انسان را از کارهای زشت و ناپسند و به پای دارید تهجد را
( یعنی شب زنده داری و نافله به جای آوردن) که خواص خوبی را در بر دارد

Erect the prayer because praying will prevent you from bad and indecent deeds and Erect Tahajod
( praying at nights and saying recommended prayings) beacuse it has good results.

شهید محمدعلی طالبی

نام پدر:محمود

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۷

موضوع:همسر و فرزندان

پیام:این روزها ما باید فرزندان پاک و آزاده پرورش دهیم برای آینده اسلام

These days we must train children pure and noble for the future of islam

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:همیشه کتاب قرآن را بخوانیم و در عمقش فرو رویم همیشه دعا کنیم

Always read quran and think about its meaning and always pray

شهید مصطفی محمدرضایی

نام پدر:نعمت الله

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۷

موضوع:رازونیاز

پیام:همیشه دعا گوی امام و سایر علماء و مسئولین کشور و رزمندگان اسلام باشید و در راز و نیازها خود دعا کنید که خداوند گناهانمان را ببخشد

Always pray for imam Khomeini and other clergies and the ones who are responsible for
the security of our country and for Islam fighters and ask God to forgive our sins after saying your prayers

شهید حمیدرضا موحدی

نام پدر:مصطفی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۷

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:ای مردم وظیفه ما در قبال خون شهدا و خانواده‌های شهدا بسیار مشکل و حساس است
و این همه جوانها که همچون گلهای سرخ پرپر شدند عزیز بودند و هر کدام از آنها از ما می‌خواهند
که راه آنها را ادامه دهیم و بدانیم که روز قیامت از ما طلب وظایف می‌نمايند

O’ people our duty against martyr’s blood and martyr’s family is so difficult and sensitive and all of these youngs that were
like res rose and were martyr were dear. Each of them ask us to follow their path and know
they ask us about our duties in final day.

موضوع:دنیا

پیام:ای مردم هنگامی که مرا تشییع می‌کنید دستهای مرا از تابوت بیرون بگذارید تا این دینا پرستان ببینند که من از این دنیا با خود هیچ نبرده‌ام

O’ people when you are escorting a funeral for me, put my hands of coffin to mammonish see that I don’t take anything of this world.

شهید محمدعلی حجتی

نام پدر:محمد مهدی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۷

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:با اخلاص باشید و در هرکاری که می کنید خدا را در نظر بگیرید و از قضاوت های بیجا و تهمت های ناروا دوری کنید
که تهمت زدن و حرفی را نسنجیده گفتن خیلی سخت است

Be with sincerity and consider God in every work and avoid from improper judgments and unfair accusations
that accusing and saying unexamined word is so bad

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:عمرخود را بیهوده نگذرانید که این وقت ها می رود و دیگر نمی آید و همین فرصت ها را غنیمت بشمارید و دست از مطالعه برندارید

Don’t spend your age useless, since these times go and never come back and take advantage of these opportunities and don’t cease from studying

شهید عبدالله براتی

نام پدر:محمدعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۷

موضوع:بصیرت

پیام:دشمنان را بشناسیدو نگذارید که خط فکری، خط مبارزه با هدف شود و پلیدی آنها را بشناسید
و روحانیون معظم هم باید این مسائل رابه ما تذکر دهند که نگفتن روحانیون هم خیانت است

Recognize enemies and don’t allow their think ideology be fight ideology and recognize their dirt
and great clergies also must remind these issues to us because if they don’t say, it is treason too

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:ای مردم عزیزو شهید پرور، خط ولایت فقیه را فراموش نکنید، که این خط ولایت است
که امروز رهبری یک مبارز و جنگ پرجاذبه و کشش داری را در سطح جهان دارد رهبری می کند چرا چون وظیفه اش این است

O’ dear people with a lot of martyrs, don’t forget velayat faghih’s way because this is the way
of velayat faghih which leads an attractive and engaging fight in world, Since it is its duty

شهید مهدی بزرگپور

نام پدر:علیقلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۷

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:دانش آموزان نماز جماعت را فراموش نکنید و یک در خواست دیگر اینکه به حرف معلمین خود گوش کنید و به آنها از جان و دل عمل کنید

O’ students don’t forget group prayer and other request is that listen to teacher’s talk and do them completely

شهید حمید ایرانپور

نام پدر:غلامحسین

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۷

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:مدرسه ها را خالی نگذرید و بدانند که اسلام در آینده به آدم های باسواد احتیاج دارد
و نگذارند گروهک ها با درسهای خوب خود به مسند قدرت برسند
و با رسیدن به آن مسندها انقلاب عزیز ما را که خونهای بسیاری آنرا آبیاری کرده ازبین ببرند

Don’t empty schools because Islam need’s educated people in future and don’t allow cliques Friday power with their good
studies because they will ruin our dear revolution that a lot of bloods was lost for it.

شهید سعید ایزدی

نام پدر:غلامحسین

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۷

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:خدا نکند انسانی دچار مال و جاه دنیا و بدتر آنکه گرفتار شود و خود نفهمد

Be careful not to be deceived by the wealth and the rank of things in the world so that it doesn’t
cause you to forget the truth about your selves and the worst thing is

شهید مهدی تقی فارغ

نام پدر:عباس

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۷

موضوع:اتحادو وحدت

پیام:مردم وحدت خود را از دست ندهید که دشمنان ما از وحدت مسلمین می ترسندو لرزه به اندامشان می افتد.
نماز جمعه را ترک نکنید که باز هم دشمن از نماز جمعه و جماعت به لرزه می افتد

O’ people don’t miss your unity because our enemies afraid of our unity & their bodies will be trembled. Don’t leave Friday prayer because the enemy again afraid when they see you participate at Friday & group prayers

شهید محمود جمشیدیان

نام پدر:عباسعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۷

موضوع:همسر و فرزندان

پیام:بچه های خود را به کلاس آموزش قرآن ببرید که مایه سعادت است

Register your own children at Qur’an learning classes because it would cause welfare.

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:ای برادر و خواهری که از مزار ما (شهدا) می گذرید، بحال ما تأسف و غصه نخورید،
بیاد تعهد و مسئولیت سنگینتان بیفتید که بردوش شما گذاشتند و رفتند

O woman and man who pass from our grave don’t be upset and don’t regret for us remember your
big responsibility that was put and left on your shoulders.

موضوع:منافقین و کفار و دشمنان

پیام:جلوی منافقین را بگیرید تا ستون پنجم دشمن نتواند شما را هدف بگیرد که این خودش جهاد اکبر است

Prevent hypocrite so that hypocrites couldn’t aim you which this is big fight by itself

شهدای هفتم اسفندماه شهرستان نجف آباد

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:همچون فاطمه زهرا(س) فرزندان خود را تربیت کنید و همچون زینب کبری پیام شهیدان را بگوش جهانیان تاریخ برسانید
که شخصیت زن به لباس نو و پوشیدن بهترین لباس و به زیور و زینت نیست، بلکه در اسلام پاکدامنی و تقوی مطرح است

Train your children like fateme Zahra and send message of martyrs to world like zinab kobra which personality
of women don’t depend on new clothes and wearing best clothes and jewelry but it depends on virtue and chastity in Islam

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:یکی از این مسئولیتها که برگردن ما واجب است اطاعت از رهبر و ولایت فقیه است،
آری حاکمیت رهبری و ولایت فقیه انسان را از ذلت و بدبختی نجات می دهد

One of required responsibilities is obeying leader and Velayat faghie it’s true that sovereignty of leader
and Velayat faghie rescue us from lowliness and unfortunate

شهید حسینعلی حیدری

نام پدر:یدالله

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۷

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:قران را بخوانيد و به قرآن عمل كنيد مساجد را خالي نگذاريد

Read the holy Quran and obey and follow it and do not lave mosques empty

شهید اصغرداوری

نام پدر:منوچهر

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۷

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:هیچ موقع و هیچ زمان از خط امام منحرف نشوید که این جمله وصیت تمام شهداء بوده و هست

Never deviate from the line of imam because it was and is the will of all of the martyrs.

شهید محمدعلی سلیمانی

نام پدر:رجبعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۴/۱۲/۰۷

موضوع:بصیرت

پیام:با دقت و هوشياري كليه مسائل راكه دررابطه با انقلاب اسلامي است
بررسي و تحليل نماييد و در اين جهت از افراد مومن هوشياركمك بگيريد
كه دوام انقلاب درگرو توجه به مسائل جامعه اسلامي است

Analyze all issues that are related to Islamic revolution carefully and cautiously and ask pious and cautions people to
help you in this way because the revolution’s durability depends on paying attention to Islamic orders of the society

موضوع:همسر و فرزندان

پیام:خواهرانم زينب وار زندگي كنيد و فرزندان صالح تحويل جامعه بدهيد

I ask all women to live like honor Zeinab and bring up nice children for this society

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:برادران مبارز، در برابر همه ي مشكلات استوار و مقاوم باشيد و از تهمت بي جا نهراسيد
و همان طور كه جان خود را بر كف نهاديد از دادن آبروي خود در راه اسلام نيز باكي نداشته باشيد

O Islam fighter be firm and resistance against all problems worried if you martyred for Islam’s victory never
be frightened because of your respect in Islam’s path

شهدای هفتم اسفندماه شهرستان نجف آباد

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:خون شهدا را گرم نگه داشته و انقلاب را به انقلاب مهدي (عج) متصل گردانيد

Think of martyrs and join this revolution to Imam Zaman’s revolution

موضوع:دنیا

پیام:بدانيد كه اين منزل فاني بيش نيست دل به مال ومنال اين دنيا نبنديد وخود را از اين قفس برهانيد

Be aware that this world is mortal don’t get attached to worldly goods and try to release yourselves from this worldly cage

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:آنهايي كه نتوانسته ايد به جبهه بيايد پشت جبهه در سنگر مدرسه با درس خواندن و هوشياري خود بجنگيد شمائيد
كه بايد با كوشش خود اين مملكت را آباد كنيد پس ارزش وقت خود را بدانيد

I asked the ones who couldn’t come to the fronts to fight in trenches of schools by their cautious.
You should make the future of this country so appreciate your time

شهید محمدشاپوری ارانی

نام پدر:حسینعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۷

موضوع:نمازومسجد

پیام:همیشه در نماز جمعه و جماعت شرکت کنید و اسلام را یاری کنید و اگر کوتاهی کنید
شما خون هزاران شهید را پایمال کرده اید و این شهیدان شما را حلال نخواهند کرد

Always participate in Friday prayer and group prayer and help Islam and if you neglect, you have
disregarded thousands martyrs’ blood and they will not forgive you

شهید مهدی شرفی

نام پدر:محمدعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۷

موضوع:همسروفرزندان

پیام:زينب گونه فرزندان خود را بزرگ كنيد و تحويل جامعه بدهيد

Grow up your children like Zeinab and deliver them to society

شهید حسین کرباسی

نام پدر:سبزعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۷

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:اخلاق اسلامی را رعایت کنید و برای دیگر برادران محصل الگو و نمونه باشید تا دیگران از کارهای شما پند بگیرند

Observe Islamic morals and be model for other students to learn from your works

موضوع:منافقین و کفار و دشمنان

پیام:سعی کنید با اعمالتان و با در صحنه بودن خود به منافقان کوردل نشان دهید که مرد عمل هستید

Try to indicate with your acts and being at stage to hypocrites who their hearts are unsighted that you are man of action

شهید قدرت الله شریفی

نام پدر:اسماعیل

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۷

موضوع:دنیا

پیام: بخاطر خدا از همۀ هستی خود همانطور که گذشته اید کاملاً بگذرید و دل به این دنیا مبندید
و هر چه که دلتان از این دنیا خواست و با آن برخورد کردید
اگر امکان دارد آنرا تهیه نکنید و در عوض آنرا از خدا در بهشت بخواهید

Forgive from all your own existence completely for God as you did before and don’t
get attached to this world and when you want things from this world, if it is possible don’t procure them, Instead of it wanted it from God in the heaven

شهدای هفتم اسفندماه شهرستان نجف آباد

موضوع: مسئولین ومسئولیت پذیری

پیام: علم و ایمان و تقوا و یاد خدا را فراموش مکن
و همینقدر بدان هرچقدر بر کاروان عظیم شهدای اسلام ما افزوده می شود مسئولیت ما زیادتر می شود

Don’t forget science and trust and virtue and God and know that how many
our martyrs increase, our responsibility would be more

موضوع: تربیتی و اخلاقی

پیام: سعی کنید گفتار و خواستۀ شما برای خدا باشد و غیبت در سخنان شما راه پیدا نکند

Try your speeches and wills be for God and don’t backbite

شهیدعلی شمس

نام پدر:قربانعلی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۷

موضوع: عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام: معرفت الهي داشته باش  وبا خلوص نيت كارهايت را انجام بده

try to Know God as well as possible and do your deeds loyalty.

موضوع: اسلام و قرآن و ارزشها

پیام: به فرزندانت قران و نماز و احكام اسلام بياموز و به آنها بفهمان كه امامي دارند به نام خميني كه حسين زمان است

Train your children, Quran, praying and Islam orders,
and teach them that their leader, Imam Khomeini, is Imam Hossein of our age

موضوع: خدمت به مردم و محرومان و ملتها

پیام: سخني كه با مسئولين مملكتي دارم اين است كه بيشتر به فكر مستضعفين باشند
و در فكر بهبود وضع آنها باشند كه حق بزرگي بر گردن اين ملت دارند

I recommend responsible peoples to always remember weak people
always and try to improve their condition since the nation is indebted to them certainly.

شهدای هفتم اسفندماه شهرستان نجف آباد

موضوع: عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام: اي برادران عزيز استغفار و دعا را از ياد نبريد كه بهترين درمانها براي تسكين دردهاست
و هميشه به ياد خدا باشيد و در راه او قدم برداريد
و هرگز دشمنان بين شما تفرقه نيندازند و شما را از روحانيون متعهد جدا نكنند

O,dear brothers! never ignore praying and recantation! since they are the best cure
for calming pain. Always remember God and take a step toward him. Never, allow
enemies to penetrate into your union  from committed clergies.

شهید یدالله صالحی

نام پدر:اسدالله

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۷

موضوع: پیروی ازامام و ولایت

پیام: پيروي از امام امت و ولايت فقيه را فراموش نكنيد،
خون شهيدان را ارج نهيد كه اينان مايه افتخارند براي اسلام

Don’t forget following imam and nation and Velayat Fageih  appreciate
the value of martyr’s blood because they are the source of proud for Islam

موضوع: مسئولین ومسئولیت پذیری

پیام: در تربيت فرزندان شهدا همت کنید، در اين راه كوشا باشيد
كه اگر آنها در اثر بي‌سر پرستي از راه اسلام منحرف شوند همه‌ي شما مسئوليد

Try  your best for training martyr’s children try in this way because if they
devotee from Islam way due to gardenless all of you will be responsible

شهید اصغرعباسی

نام پدر:سیف الله

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۷

موضوع: مسئولین ومسئولیت پذیری

پیام: از دولت اسلامي حمايت كنيد و تابع مقرات باشيد كه دولت بدون كمك مردم به تنهايي هيچ كاري نمي تواند انجام دهد

Support the Islamic government and do what is advantagous to the  government
since one cannot perform anything without being supported by other people.

موضوع: تربیتی و اخلاقی

پیام: اول جهاد اكبر بكنيد بعد جهاد اصغر، كه جهاد اكبر مقدم است
بر جهاد اصغر يعني اول بر هواي نفس خود غلبه كنيد و سپس به جنگ با طاغوتيان برويد،
اول خود را بسازيد بعد جامعه را

At first, combat with yourself that is called Jihad- Akbar the  then  Jihad – Asghar
which is concerned with combating  Jihad- Akbar is prior to Jihad- Asghar. At first,
try to prevail over your  desires then fight with Taghoot and enemy. At first,  make
yourself pure then make the society pure.

شهدای هفتم اسفندماه شهرستان نجف آباد

موضوع: اتحادو وحدت

پیام: برادران و خواهران از جدايي و تفرقه بپرهيزيد و وحدت داشته باشيد
كه هر چه پيروزي ما به دست آورده ايم از وحدت بوده است

O,brothers and sisters! avoid  separation and division and be united
since all the victories that we have gained is because of unity

موضوع: تربیتی و اخلاقی

پیام: از دورويي، نفاق و دروغ گفتن و حسد بپرهيزيد كه اينها انسان را زود هلاك مي كنند

Avoid hypocrisy, lying, and Jealousy being jealous since they would annihilate humanity quickly

شهید محمدعلی عباسیان

نام پدر:حسنعلی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۷

موضوع:نمازومسجد

پیام: وحدت را حفظ كنيد و با شركت در نماز جمعه كه بزرگ‌ترين سلاح ماست
در مقابل دشمن مشت محكمي بر دهان ابرقدرت‌هاي جهانخوار بزنيد

Protect your unity and by taking part in Friday prays, strike a hard
fist on the mouth of the aggressive super powers

موضوع: اسلام و قرآن و ارزشها

پیام: از قانون اسلامي مواظبت كنيد. هر شخصي روي كار آمد بخواهيد از او دستورات اسلام را اجرا كند

Be careful about Islamic laws. Ask everybody who has a position to perform orders of Islam

شهدای هفتم اسفندماه شهرستان نجف آباد

موضوع: پیروی ازامام و ولایت

پیام: گوش به فرمان امام و روحانيت مبارز و متعهد و پيرو خط امام و مخلص باشيد
و اگر هر شخصي و هر فردي در مقابل روحانيت وكلمه‌اي برخلاف سخن امام سخن گفت،
شديداً جلوي او را بگيريد حتي اگرآن شخص لباس روحاني برتن كرده باشد

Listen to Imam’s order and fighter and obligated  clergies and be follower Imam’s
way and be pure and if any body say a word against clergies and against Imam’s
speech, stop him seriously even if he has worn clergy’s clothes

موضوع: منافقین و کفار و دشمنان

پیام: با كمبودهاي مصنوعي كه اين ضد انقلاب آمريكايي برايمان ايجاد كرده و مي‌كند از هدف خود منحرف نشويد

Don’t be deviated by these artificial shortages that American anti-revolutions
created and create for us

شهید محسن قیصریان

نام پدر:عباسعلی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۷

موضوع:توسل و دعا

پیام: برادران دعا را از یاد نبرید که بهترین درمان ها برای تسکین دردها ست و همیشه به یاد خدا باشید

O’brothers don’t forget prayer that is the best remedy for alleviating pains and
always remember God

موضوع: پیروی ازامام و ولایت

پیام: ای امت پیغمبر اگر شما می خواهید امام زمان شما را یاری کند باید پیرو خط رهبری حرکت کنید

O’ prophet’s nation, if you want that imam mahdi helps you,
you should follow the line of leadership

شهید حیدرعلی ملکی

نام پدر:حسینعلی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۷

موضوع: یاد وراه شهدا و شهادت

پیام: آنان جماعاتی از جامعه بشری بودند که از دنیا پرستی و دنیا دوستی و رندان و مکاران و ریاکاری های جامعه بیزاری نموده و دل به فرمان خداوند بسته و بسوی خدا شتافتند درود بر آنها باد

They were communities from mankind society that hated worshiping the world
and are interested in world liking tipplers and deceitful people and hated society’s
dissimulations and obey god’s order and hurried up toward god praise to them

شهید سید صادق هاشمی

نام پدر:سید ناصر

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۷

موضوع:رازونیاز

پیام: خداوندا مرا ببخش از اینکه نتوانستم بنده مفید وعابدی برایت باشم،
خدایا بند های نفسانی را از پایم باز کن تا بهتربتوانم  تو را بشناسم

O’ God forgive me that I couldn’t be a useful and worshiper servant for you.
O’ God please open carnal ties from my foot so that I can know you better

موضوع: انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام: با استقامت و صبر از انقلاب اسلامی دفاع کنید

Defend Islamic revolution with patience and resistance

شهید علی داد هاشمی

نام پدر:محمدقلی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۷

موضوع:بصیرت

پیام: تا می‌توانید وحدت خودتان را حفظ کنید و خدا را شکر کنید
که قرآن و نهج البلاغه را به ما عطا کرده است و چنین رهبری آگاه و روشن را نصیب ما کرده

As much as you can protect your unity and thank God that bestows Quran
and Nahjolballageh to us and has allotted us such an aware and bright leader

موضوع: پیروی ازامام و ولایت

پیام: پیرو خط رهبر باشید و وحدت کلمه را حفظ کنید

Follow the way of leader and protect unity of words

شهید ابراهیم سلحشوری

نام پدر:مصطفی قلی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۲/۰۷

موضوع: پیروی ازامام و ولایت

پیام: برای آنکه دچارمکر و شیطنت جاهلان ومعاندین نشوید از خط ولایت و رهبری منحرف نشوید
و گوش دل به فرمان پیشوا و رهبر عزیز بدهید

If you want Satan and enemies and unwary people not to deceive you try not
to deviate from  the path of Velayat Faghih and his leadership and follow
dear Imam’s orders carefully

شهید احمد موحدی

نام پدر:حسنعلی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۲/۰۷

موضوع: علم و دانش و اندیشه

پیام: شما دانش آموزان درس را در کنار جهاد و ایمان و تقوا درخط انبیاء و امام بخوانید
و بدانید که سرانجام آینده این انقلاب بدست شما می افتد

You students be educated while fighting against enemy at Jihad, while having
faith and piety in the path of prophets and Imam (Khomeini) and be aware that finally
future of this revolution is on your hands.

شهدای هفتم اسفندماه شهرستان نجف آباد

موضوع:بصیرت

پیام: سعی کنید افرادی همه بعدی باشید و ایران را در آینده به خوبی اداره کنید
و همه ارگانها را بدست گیرید افراد نالایق را به کنار بزنید و مواظب خون شهیدان باشید
که پایمال نشود

Try to be such people who pay attention to all aspects of life and try to run Iran well
in the future and take the responsibility at all institutions. Dismiss those who aren’t
qualified ones for that job and be careful about disrespect to martyrs’ blood.

موضوع:حجاب

پیام: خواهرم ازتو می خواهم که زینب وار با ضد انقلابیون و منافقین مبارزه کنی و حجابت را فراموش نکنی

O’ my sister I ask you to fight against the anti revolutions and hypocrites like honor Zeinab and never forget to protect your Hijab.

انتهای پیام

کد خبر : 29895 ساعت خبر : ۸:۰۰ ب٫ظ

لینک کوتاه مطلب : https://najafabadnegar.ir/?p=29895

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.