شهدای دوازدهم اسفندماه شهرستان نجف آباد

0

شهدای دوازدهم اسفندماه شهرستان نجف آباد

شهید عبدالله گوینده

نام پدر:جعفر

تاریخ شهادت۱۳۶۵/۱۲/۱۲:

موضوع:دنیا

پیام:مبادا به اين دنياي پوچ دل ببنديد و او را هدف قرار دهيد

Be careful not to be interested in this void world and not to put it as your goal

شهید ابراهیم باستانی

نام پدر:غلامرضا

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۱۲

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:در هر مرحله ای که اسلام و قرآن نیاز به خون دارد شما مردانه پا به میدان نبرد و جهاد گذاشته و گردنه ها را هموار کنید
و فرامین رهبر را مو به مو اجرا کنید و به دشمنان فرصت هیچگونه نقشه کشیدن را ندهید

You should go to the fronts bravely at any step which Islam& Quran need blood& participate at jihad& flatten the
path for future generations. Act the leader’s orders one- by – one& don’t allow the enemy to have time to make plots

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:به یاد شهیدان غرقه به خون بهشت زهرا و سید مظلومان و سالار شهیدان بهشتی مظلوم و مطهری و رجائی و باهنر باشید
در هر حال مواظب باشید که خون شهدا را پایمال نکنید و اسلام در آینده هم نیاز به خونهای فراوان دارد

Be in remembrance of “Behshte Zahra’s martyrs, the lord of oppressed ones& the chief of martyrs ” oppressed Beheshti”,
“motahari, Rajaie & Bahonar. Always be careful not to disrespect the martyrs’ blood & Islam needs much blood in future

شهدای دوازدهم اسفندماه شهرستان نجف آباد

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:ای ملت پایدار امام امت و حسین زمان را تنها نگذارید و پشتوانۀ استواری باشید برای این مرد.
الهی ما همگی باید سازنده و تعیین کننده آینده انقلاب باشیم و راه آیندگان را روشن کنیم

O’ the abiding nation don’t leave nation’s leader alone& be a firm supporter for this divine man.
All of us should make the future of this revolution& make definite the path for future generations

موضوع:بصیرت

پیام:ای ملت رزمنده به هوش باشیدوبا حربه ها ونیرنگ های داخلی وخارجی به جهادآئید
ومیدان نبردرا ازمردان دلاورپرکنیدوفرصت نفس کشیدن وتجدید قوا به دشمن ندهیدتاکی بایدآرام نشست
وسکوت وبی تفاوتی عده ای را مشاهده کردودم فروبست ومشت به دهان یاوه گویان نزد

O’ volunteer soldier nation be conscious& fight against the external& internal weapons& tricks. Make th fronts full
of brave men& don’t allow the enemy to rest& to recuperate by you fighting against them at all times. Being silent, observing
some body’s being in different& not saying anything about it, is enough; so try your bests to fist on

شهید محسن بهرامی

نام پدر:علیرضا

تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۲/۱۲

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:ازمجالس سخنرانی های مفید و اسلامی و از کتابهای مفید اسلامی هر چه بیشتر استفاده کنید
و هر چه بیشتر امر به معروف و نهی از منکر کنید تا انشاءالله جامعه هر چه بیشتر روبه رشد رود

Use more from the useful books and Islamic speech sessions and more admonishing alters to do
right and a dissuading alters from doing wrong till society progress more

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:پشیتبان دولت خدمتگزار و ارگانهای انقلابی خصوصاًسپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشید
که امام عزیزمان فرمودند اگر سپاه نبود کشور هم نبود

Protect a servant to government and revolutional organization specially Sepah pasdaran of Islamic
revolution which Imam said if it was not because of Sapah, the country wouldn’t be here.

شهدای دوازدهم اسفندماه شهرستان نجف آباد

موضوع:توسل و دعا

پیام:در دعاهای کمیل دعای توسل دعای ندبه و دعاهای قرآن و نهج البلاغه را با تعقل بخوانید و هرچه بیشتر شرکت کنید

Read Komeil and Tavasol and Nodbe and Quran prayer and Nahjol balaghe thoughtfully and participate more in them

شهید حسین بدیهیان

نام پدر:غلامرضا

تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۲/۱۲

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:شما را به خدا می سپارم در مشکلات و سختی ها از او یاری بخواهید و به او پناه برید

I put you under the protection of God and ask God to support you in troubles and problems and take refuge to him

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:امیدوارم در زندگیت بینا و هوشیار در راه رضایت خداوند قدم برداری و هیچ گاه فراموش نکنی
که دنیا محل توشه گرفتن است و عبور، آن توشه ای را با خود بردار که موقع مردن بتوانی همراه ببری

I hope to step in God’s satisfaction consciously more than before and never forget this world is a place to
prepare for another world and go there and Take provisions that can bring at death moment to another world

شهید محمدرضا جمشیدیان

نام پدر:باقر

تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۲/۱۲

موضوع:جبهه و جنگ و رزمندگان

پیام:دوستان من آنهائي هستند كه در جبهه ها باشند و اگر نيستند مردانه زندگي كنند و لااقل با رفتار و اعمال خود ادامه دهنده راه ما باشند

My friend are the ones who are at the fronts and if they aren’t (at the front) I ant them to live a
courageous life and at least behave and act in such way that shows they are continuing our way to protect Islam

موضوع:حجاب

پیام:آخر تا كي چقدر شهدا وصيت كنند كه خواهران حجاب ،حجاب چرا از زينب و زهرا درس نمي آموزيد. ديگر بقيه با وجدان خودتان

How much do the martyrs need to say testament or how much hijab our sisters follow hijab ? what don’t you
learn from honor Zeinab and honor Zahra peace be upon them the rest of you decide with your own consciences

شهدای دوازدهم اسفندماه شهرستان نجف آباد

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:برادران و خواهران همه در همه حال و همه جا به ياد خدا باشيد
و يك چيز بگويم كه شما هم بايد مواظب خانواده هايتان باشيد مواظب پسرهايتان و دخترانتان و ..

All brothers and sisters should remember god at all time and every where and I say one thing that
you should always be careful of your families specially your sons and your daughters

موضوع:محرمات و مکروحات

پیام:خواهرانم شما همچون زينب باشيد و شما و كليه خواهران وظيفه داريد كه جلو منكرات بايستيد و با آنها مبارزه كنيد

My sisters behave like honor zeinab peace be upon her and all of you sisters have duties to resist against prohibited things and fight against them

شهید سیداصغر میردامادی

نام پدر:سیدرضا

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۱۲

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:دعا به رهبر را برای شما یاد آوری می‌نمایم

I recall you praying for imam.

شهید علی حبیب الهی

نام پدر:رضا

تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۲/۱۲

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:همانطوری که همیشه درصحنه انقلاب وجنگ حضور داشته اید تا آخر پایداری نمائید ونکند
روزی از فرمان امام سرپیچی کنید. راهی که انتخاب کرده اید بسیار دشوار است
و سختیهای زیادی دارد اما سر انجام به پیروزی منتهی میگردد

I ask you to resist till the last moments as you were always on revolution’s field and in war & God forbid
you disobey Imam’s orders. The path that you choose has lots of hardships but finally it will end up in victory

شهید مصطفی حجتی

نام پدر:عیدالکریم

تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۲/۱۲

موضوع:بصیرت

پیام:همگام با دولت باشيدو اورا درمصائب وسختيها ياري كنيدو خدايي نكرده اگراشتباهي ازكسي ديديد بحساب دولت نگذاريد
واگر اشتباه ازكل دولت بودآن اشتباه رادر بوق وكرنا نكنيد
چون موجب تضعيف دولت مي شودو تضعيف دولت هم يعني تضعيف امام واسلام وقرآن واحكام آن

Accompany with the government and help the leader in disasters and hardships. If God forbid you understood a person made a
mistake don’t say it’s the government’s fault and if it was government’s fault don’t grow it because it causes the government’s
weakness and it means Imam’s, Islam’s, Quran’s and Its command’s weakness

موضوع:بصیرت

پیام:نگذاريد يك سري افردي كه بويي از اسلام و قرآن نبرده اند بر امور نظامي شما حكم فرمايي كنند كه اين خود شكستي است غيرقابل جبران

Don’t allow the ones who have never understood anything from Islam and Quran rule your military matters
because it is a failure which can never be compensate

شهدای دوازدهم اسفندماه شهرستان نجف آباد

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:پيرو خط امام باشند .ملتي كه در روزهاي عاشورا و تاسوعا فرياد مي زدند
و مي زنند اي امام حسين(ع) كاش ما در زمانت بوديم و تو را ياري مي كرديم حال وقت آن رسيده كه حسين زمان را ياري دهيد

I ask you to follow Imam’s line. Now it is the time for the nation to help Imam; the nation who yelled
on “Ashoora and Tasoa day” the call of: “we wish we could live in your time and we wish we could help you”

موضوع:خدمت به مردم و محرومان و ملتها

پیام:به درد مردم برسید اين مردم بودندكه شما را به اين مقامات رساندند پس خدا نكند كه مقام شما رافريب دهد
و مردم را فراموش كنیدو دربرطرف كردن مشكلات آنها كوتاهي كنید
كه اين خود گناهي بزرگ است وخدا هم ازگناه شما نمي گذرد چون در حق الناس كوتاهي كرده اید

Be sympathetic to people because they were people who caused you gain these positions so God forbid your positions deceive you,
God forbid you forget people and God forbid you neglect solving their problems because it’s a big sin and God won’t accept your
excuse for your sin because you haven’t done your responsibilities well for them

شهدای دوازدهم اسفندماه شهرستان نجف آباد

موضوع:منافقین و کفار و دشمنان

پیام:نگذاريد مفسدين در جامعه قد علم كنند چونكه اگر به آنها فرصت داده شود
مملكت را همچو هيزم خشكي در آتش فساد مي سوزانند و شما هستيد
كه مسئول اين اتفاق مي باشيد و شما هستيد كه پاسدار خون شهيدانتان نبوده ايد

Don’t allow the seditious, challenge in the society because if they find opportunities they will burn the society like a
dry log in the fire of corruption, so it would be your fault and you would be responsible for this event and it shows
that you were not protector of your martyrs’ blood

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:وصيتم به قشر باسواد مملكت اين است كه اين مملكت با خون به اينجا رسيده و امانتي گران قيمت است
دردست شما. پس در حفط آن كوشش كنيد و نگذاريد حوادث زمان در آن تغييري دهد

My testament to educated group of society is that: this society’s victory is the conclusion of the blood of lots of
martyrs and it is a very worthy probity for you so try your bests to protect it and don’t allow the time’s events make a change in it

شهید سید مهدی رفیعی طباطبایی

نام پدر:۱۳۶۵/۱۲/۱۲

تاریخ شهادت:۱۳۴۲/۱۰/۰۵

موضوع:حجاب

پیام:به یاد خانم زینب (س) زندگی کن و مطمئن باش نظر و لطف خداوند شامل حال شما خواهد بود و شما را به تقوی و حجاب سفارش می نمایم

Live with the memory of lady Zeinab and be sure that God grants you his kindness and favoure. I advice you to virtue and hijab

شهید رسوا صالحی

نام پدر:محمدعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۲/۱۲

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:وصیتی به شما سنگرداران پشت جبهه به شما آینده سازان انقلاب دارم و توصیه می کنم که سنگر درس را به خوبی حفظ کنید
و بدانید که شما در آینده باید رهبران این انقلاب باشید و امید انقلاب به شما راهبران انقلاب است

O,dear student who study at the trenchments of school behind the front line. The future of revolution depends on you,
I recommended you to protect the trenchment of school. You are the leader of revolution
and future depends on its leaders

شهید سید رسول کافی موسوی

نام پدر:سید مهدی

تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۲/۱۲

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:از خدا کمک بگیر و اراده کن که برای اسلام فرد خدمتگزاری باشی یک فرد مفید در جامعه خیلی مهم است.
در راه اسلام و قرآن قدم بردار و در این راه از مربیان خوب کمک بگیر

Ask God to help you and determine to be as a servant for Islam. Being a useful person is so
important in the society. Take step in the path of Islam & Quran and use good teachers in this way

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:فرزندم زیارت عاشورا بخوان، پیرو خط امام باش، پیرو روحانیت باش،
بکوش فرد مفیدی برای این جامعه باشی اگر اراده کنی می توانی، خواستن توانستن است

O’ my child, read Ashoura prayer, follow the path of Imam and clergymen. Try your best to be as a
useful person for society, if you will you would perform it, willing is performing

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:ما باید همه پیرو امام باشیم، سخن امام برای ما حجت است و باید با تمام وجود پیرو امام باشیم و گوش کنیم و عمل کنیم

We should follow Imam’s orders. Imam’s words are as a reason for us. And we should follow him completely, listen& perform his orders

شهید رحمت الله محمدی

نام پدر:احمدعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۲/۱۲

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:آری ای برادر و خواهر ما در امتحان قرار گرفته ایم بکوشید در راه اسلام و صراط مستقیم حرکت کنید، همیشه و در همه حال پشتیبان ولایت فقیه باشید

Oh brothers and sisters we have been in trial try to move at Islam’s way and the right way always and in all situation support Velayat- faghih

موضوع:صبر و مقاومت و پایداری

پیام:در جبهه داخلی مبارزه با منافقین خدای نکرده سست نشوید با قامتی استوار مانند کوه در مقابل سختیها مقاومت کنید
و بدانید که شما پیروزید چون با خدا هستید

Be careful not to be weak at internal fronts infighting against hypocritical and resist against difficulties
like mountains and know that you will succeed because you are with God

موضوع:مسئولین ومسئولیت پذیری

پیام:ببین در چه ارگانی و چه مسئولیتی را به عهده گرفته ای مسئولیت خودت را با خون شهدا بسنج و سعی کن
ای برادر که از خط امام و پشتیبانی ولایت فقیه دست برنداری

See in which organization you are and what your responsibilies are. You are responsible for martyr’s blood try
to follow imam’s way and support Velayat- faghih

شهید علی اکبر محمدی

نام پدر:غلامحسین

تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۲/۱۲

موضوع:واجبات و تقوی و تزکیه

پیام:ازطلاب عزیزو دوستان می خواهم که برتلاش خود جهت تزکیه و تعلیم بیفزایند و از اول راهی را طی کنند
که امام امت و صدها نفر از بزرگان علماء انتخاب نموده اند

I ask dear scholars and friends to increase their efforts for purification and teaching and at first traverse
a way that nation’s imam and hundreds of great scientists choose that way

شهید عبدالکریم همایون

نام پدر:غلامرضا

تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۲/۱۲

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:از شما می‌خواهم که خدا را هیچ وقت فراموش نکنید، و خدای ناکرده کاری نکنید که خون شهدا را پایمال کرده باشید

I ask you never forget God. And God forbid don’t do anything that causes you disregard martyrs’ blood

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:اگر انسان هدف را در نظر بگیرد که اطاعت امر خداوند و عزت و سربلندی اسلام است تمام مشکلات برایش آسان می‌شود

If human considers purpose which is obedience of God’s order and honor and pride of Islam, all problems will be solvable for him

موضوع:جهان آخرت و مرگ

پیام:مقداری از مادیات خارج شويد و به فکر اصلاح خانۀ آخرتتان باشید

Leave material things a little and think about correction of your final days’ home

انتهای پیام

کد خبر : 30207 ساعت خبر : ۸:۰۰ ب٫ظ

لینک کوتاه مطلب : https://najafabadnegar.ir/?p=30207

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.