شهدای بیست و یکم اسفند ماه شهرستان نجف آباد

0

شهدای بیست و یکم اسفند ماه شهرستان نجف آباد

شهید احمد رضا احمدی

نام پدر:محمدعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۱

موضوع:خدمت به مردم و محرومان و ملتها

پیام:تامی‌توانید برای مردم کارکنید وخدمتگزارآنها باشید و دراین راه خسته نشوید
که شما امروز باید باقدرت خدایی بر مستکبران بشورید وحق راجانشین باطل کنید

Work for people till you can and be their servant and don’t be tired in this way that now you
must fight with proud exploiters with the help of God and replace right instead of wrong

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:یاور اماممان باشید و با شرکت در نمازهای جمعه به مبارزه با کسانی که می‌خواهند
به انقلاب ضربه بزنند برخیزید و قدرت اسلام را به آنها بفهمانید و پشتیبان روحانیون باشید

Be helper of our Imams and fight with those who want hit to revolution with participating in Friday
prayers and show them the power of Islam, and protect clergies

شهدای بیست و یکم اسفند ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:ای که در سنگرهای درس می رزمید و با جهل و بی‌سوادی پیکار می‌کنید درست به وظایف خود عمل کنید و کاری کنید
که شرق و غرب نتوانند برما چیره شوند و بخواهند برما حکومت کنند

O’ those who fight in courrse trenches and fight with illiteracy and ignorance, do your duties
correctly and do a work that west and east can’t dominate over us and want to govern us

موضوع:حجاب

پیام:خواهرانم حجاب خویش را حفظ نمائید و در دهان آنها بزنید که می‌خواهند فحشا به وجود آورند
و برای خواهران دیگر کشورها الگو باشید همانطور که فاطمه زهرا و زینب کبری برای شما الگو بوده‌اند

My sisters protect your hijab and hit to the mouth of those who want advance harlotry and be
model for sisters of other countries as Fatimah Zahra and Zeinb Kobra have been model for you

شهید محموداحمدی

نام پدر:فرج الله

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۱

موضوع:توسل و دعا

پیام:جوانانتان را در مجالس اسلامی شرکت دهید. در شب جمعه دعای کمیل برپا شود
و در شب چهارشنبه و شب دوشنبه دعای توسل را برگزار کنید

Ask your teenagers to participate in Islamic ceremonies. Komeil praying should be held at
Thursday night and hold Tavasol praying at Tuesday and Sunday night.

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:کمک به یتیمان را یادتان نرود و ادامه دهنده راه شهیدان باشید

Don’t forget to help the orphans and continue the martyrs’ path.

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:دعا به رهبر کبیر انقلاب کنید و پشتیبان خط ولایت فقیه باشید و دعا به خدمتکاران انقلاب کنید، دعا به رزمندگان کنید

Pray for revolution’s great leader and support the path of “Velayat faghih” and pray for those who serve to revolution and for Islam fighters.

شهید محسن آسفی

نام پدر:محمداسماعيل

تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۲/۲۱

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:ای امت اسلام بر شماست که از مقام رهبری حضرت امام خمینی و ولایت فقیه اطاعت کنید که نجاتمان در آن نهفته است

O, the Islamic nation! Obey the leader Imam Khomeini and Velayat Faghhih’s orders since it is the way to salvation

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:ای امت شهید پرور بیائید تا با خدای خود عهد و پیمان ببندیم که برای رسیدن به لقای او از هیچگونه کوشش و زحمتی درراه او دریغ ننمائیم

O, nation who have many martyrs, let’s promise God to try our best to approach and visit God

موضوع:حجاب

پیام:ای خواهرانم در همه جا و در همه حال ، حجاب اسلامی را رعایت کنید.
حجاب شما خواهران سنگری است آغشته به خون شهیدان ، پس حتماً در حفظ حجاب کوشا باشید

O, sisters ! always protect your Hijab since your Hijab is a trench which is sheltering in martyr’s
blood ther fore you should protect your Hijab

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:مبادا از خط امام خارج شوی و نماز را همیشه به پای دار و تقوی را ملاک کارهای خود قرار ده و هیچگاه خدا را فراموش نکن

Never separate from imam’s way always say prayer and always be virtuous and never forget God

شهید احمد محمدی

نام پدر:سیف الله

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۲۱

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:درپرتو کار برای خدا و انجام تکلیف است که انسان قادر است
بزرگترین سختیها و مشکلات را با جان و دل تنها برای رضای خدا و تنها برای این که مسئولیت خود را انجام داده باشد بپذیرد

When human works for God and carry out his duties, he could accept the biggest difficulties and
problems by his heart and soul just for God’s pleasure and carring out his responsibilies

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:خداوند ما را یاری خواهد کرد و قدمها را نیز ثابت و استوار می‌گرداند
ولی این یاری خدا و ثبات قدم از طرف خدا شرط دارد
و آن هم یاری خدا و یاری دین خدا و یاری در اجرای احکام و حدود خداست

God helps us and makes our paces fix and firm but God’s helping and making paces fix has
some conditions which are helping God, helping God’s religion and helping in enforcing God’s commandments and limits

شهدای بیست و یکم اسفند ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:جهان آخرت و مرگ

پیام:کسی که طالب بهشت باشد بی‌رنج و زحمت نیست
و هر چه رنج و زحمت و مشکلات و گرفتاریها در آن بیشتر باشد اجر و بهای آن نیز بیشتر است
ولی این نفس راحت طلب و این نفس اماره انسان کمتر زیر بار کارهای مشکل می‌رود

One who seeks heaven; it doesn’t gain without suffering and truoble.The more sufferings, troubles, problems and
worries; the more its reward and cost. But the complacent soul I mean the
spirit of lasciviousness is not interested to hard works

شهید محسن حجتی

نام پدر:غلامرضا

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۱

موضوع:همسر و فرزندان

پیام:فرزندان خود را آنچنان تربیت کنید که بهشتیها و مطهریها را پرورش داده باشید

Raise your children in a way that they be like Beheshti and Motahari.چ

موضوع:جبهه و جنگ و رزمندگان

پیام:جبهه های جنگ ایران لبنان و قدس شریف را آنچنان گرم نگه دارید
که دشمن خیال از پای در آوردن و سقوط اسلام را در سر نپرواند

protect the borders Iran , Lebenon and holy Quds so the enemy couldn’t
think that one day they could annihilate Islam.

موضوع:بصیرت

پیام:اگر لحظه ای کوتاهی کنید دشمنانی که در کمین نشسته اند شما را و خون شهداء را با دسیسه های غیر اسلامی خویش ازبین خواهند برد

If you be negligent for a moment the enemies that are lied in ambush will ruin you and the martyr’s blood with anti- Islamic plots.

شهید رمضان امینی

نام پدر:نصرالله

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۱

موضوع:بصیرت

پیام:پيامى دارم بر روحانيت مبارز كه روحانيت سعى و كوششان در اسلام باشد و فقط كار براى خدا انجام دهيد
نه براى رضاى بنده و از او غافل باشيد و خداى نكرده با خط سازشكارى ، تبعيض پيش نرويد كه امروز روحانيت زير ذره بين قرار دارند

I have a message for fighter clergies; I ask them to try their bests for Islam& to do their works just for God’s
satisfaction, not for servants’ satisfaction. God forbid you be ignorant of God& God forbid you do your works by
unjust discrimination because you are completely under observation these days

موضوع:واجبات و تقوی و تزکیه

پیام:تقوا و ايمان در راس كارتان باشد و هميشه كارتان بر اساس شناخت باشد
نه با اثر شخص و تقليد كوركورانه و خداى نكرده در كار و پستى كه داريم نكند سوء استفاده كنيم

I ask you to put the piety& faith at the center of your works& always do your works while having knowledge about
them not by being affected by others or by unquestioning imitation.
God forbid abuse the job or responsibility you have

شهدای بیست و یکم اسفند ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:ادامه دادن راه شهدا و دنبال كردن خط انقلاب تنها با شركت در يك تشييع جنازه نيست
و يا در مجالس شركت كردن و يا در يك راهپيمايى‌رفتن نيست
بلكه اين فرع كار است بلكه با عمل و گفتار و ايمان و تقوا مى توان اصل اين راه را دنبال كرد

It’s not enough to participate in a funeral procession, participate in ceremonies or to trek for the goal of
continuing the martyrs’ path& following revolution’s line; but the main work is by our being active for revolution’s
victory, having Islamic behavior and being faithful to leader and being such pious
ones to continue the basic part of this path

شهید مرتضی انصاری

نام پدر:حسینعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۱

موضوع:حجاب

پیام:خواهران عزیزم امیدوارم که تک تک شما در رعایت حجاب بسیار کوشا باشید
و به بقیه هم بیاموزید که حفظ حجاب یک مسئله بسیار مهم است و اساس دین اسلام است که باید رعایت شود

My dear sisters I hope that each of you protect your Hijab & teach it to others because protecting
Hijab is an important topic & it’s the basic topic of Islam’s religion that should be observed

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:کسانی که به مدرسه می روند درس بخوانند تا بتوانند به اسلام عزیز خود خدمت کنند

I ask students to be well educated so that they could serve to dear Islam

شهدای بیست و یکم اسفند ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:برادران خدمت گذار از امام خود پیروی کنید و مبادا مادیات شما را فریب دهد
که مسئولید چرا که خط امام خط پیامبراسلام (ص) است
و ادامه دهندۀ آنها باشیم پس ما موظفیم که از او اطاعت کنیم و امروز روز عمل است

O’ the men who serve to Islam obey your leader & God forbid the maturities deceive you, because you
will be asked on final day by God& because Imam’s line is the same as prophet’s line. We should continue
their path so we are bounded to obey him & today is the day of action

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:ای ملت شهید پرور ایران و همشهریان عزیزم همانطور که تا به حال هوشیاری خود را از دست نداده اید هوشیار باشید
و تا خون در بدن و رگ شما هست حمایت از امام عزیز و روحانیت مبارز باشید

شهید مهدی باقری

نام پدر:ابوالقاسم

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۱

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:امام را هرگز فراموش نکنید ، رزمندگان را فراموش نکنید ، شهدا را فراموش نکنید و به سر مزار آنها بروید
تا شاید مورد رحمت خدا قرار گیریم انشاالله ، امام را دعا کنید ، خدا را فراموش نکنید

Never forget imam Khomeini never forget Islam fighters and never forget the martyrs and also go to their graves so that God forgive your sins surely then pray for imam Khomeini and don’t forget the God or consider God in your mind

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:شما مردم جلوی این ضد انقلابیهای داخلی را بگیرید که هی می گویند که این انقلاب برای ما چه کرده است

O people avoid the revolution ‘s internal enemies to say that what has this revolution done for us

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:شما ای ملت شهید داده و شهید پرور ایران شما الگوی تمام جهان شده اید
و شما باید راه تمامی شهدا را ادامه دهید و نگذارید که دشمنان شرق و غرب به این انقلاب از تمامی راهها ضربه بزنند

O Iran nation people whose country has lots of martyrs you have been as a pattern for people all
over the world and you should continue all martyr’s ways and don’t allow that the East and the West
enemies cause damage to this revolution in any way

شهید عباسعلی پورمحمدی

نام پدر:غلامعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۱

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:شما اگر در خط ولایت فقیه که همان خط آل محمد و علی است باشید، هیچگاه شکست نخواهید خورد
و به خدا پیروزی از آن ماست چون ما حق هستیم و خدا با حق است
و تمامی وجدان‌های بیدار جهان با حق است و ما برای عدالت می‌جنگیم

If you be in Vellayat Faghih’s line which is the way of Mohammad and Ali, you will never fail.
I swear to God that victory is for us because we are right and God and all of awake
conscience are with right and we fight for justice

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:این انقلاب مال کسی دیگر است و آن حضرت مهدی عجل‌الله تعالی است
و شما باید برای حفاظت از اسلام و انقلاب، فرزندان خود را تشویق کنید که به مبارزه با دشمنان برخیزند

This revolution is for someone else and he is Imam Mahdi (pbuh) and you should encourage
your children to fight with enemies to protect Islam and revolution

موضوع:ائمه و معصومین

پیام:از خدا بخواهید که هر چه زودتر امام زمان ظهور کند و این انقلاب را به دست او بسپارید

Ask God for the arrival as soon as possible to give this revolution to him

شهدای بیست و یکم اسفند ماه شهرستان نجف آباد

شهید عیدالله جمشیدیان

نام پدر:رحمت الله

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۱

موضوع:بصیرت

پیام:نکند خدای ناکرده بی تفاوت بنشینی و دنیا را به آخرت ترجیح بدهی ، هیچ حزن و اندوهی به خود راه ندهید
که به گفته قرآنمان ما پیروزیم و کفر نابود است

God forbid don’t sit down indifferent and prefer this world to the other world don’t allow any
grief to influence you because Quran has said we won and unbelievers will be ruined

شهید مهدی جمشیدیان

نام پدر:علی اکبر

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۱

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:ای برادر آموزگار عزیز شما در معنای کلمه الگوی بافضیلت جامعه هستید پس سعی کنید در عمل هم عین معنا باشید ،
و شکوفه های تازه شکفته را در صراط مستقیم هدایت کنید و هیشه خدا را ناظر و قادر بر اعمال خود بدانید

You! Brother, dear teacher you are the accomplished sample of society in real word. So try to act
like it and lead the new flower blossoms in the truth always consider God
as a witness and super power in your deeds

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:مواظب باشید که فاسدها در بین شما رخنه نکنند

Be careful not to allow the corrupters to breach among you

موضوع:اتحادو وحدت

پیام:ملت شهیدپرور عزیز ایران وحدت کلمه را حفظ کنید ، خود را همیشه همراه اجتماع و مسئول بدانید و از سرمسائل زودگذر نباشید

Iranian nation who grow martyrs keep unity of tough and you should know yourself along
the society and should be responsible and don’t pass problems very easily

شهید علی جوزی

نام پدر:محمد

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۱

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:ای تجار، ای بازاریان خدا را فراموش نکنید و گرانفروشی نکنید ،
ای کسانیکه در ادارات پشت میزها نشسته اید با مردم با اخلاق اسلامی رفتار نمایید

Merchant and businessmen don’t forget god and don’t overcharge , o’ the people who sit
down behind desks in office treat people with Islamic morals

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:همانطوری که دراوایل انقلاب باامام عهدبستیدو رژیم پهلوی رابه زباله دان تاریخ انداختید
ودرجنگ تحمیلی ثابت نمودیدکه پيمان شکن نیستیدوبه جبهه آمدیدومزدوران عراقی را ازشهرهای کشوراسلامیمان بیرون راندید،
حالانیزپیمان خودرااستوارترنماییدومانندمردم کوفه نباشید

Thus you conclude a treaty with imam in beginning and throwing out pahlavi’s regim in trash can of history
and proved in forced war that you aren’t renege and you come to front and send out iran hireling
from our cities of Islamic country now strength yourself and don’t be like koofeh people

شهید حسین خزائیلی

نام پدر:غلامرضا

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۱

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:دوستان و آشنايان، اي مردم دشمن از مقاومت و پايداري در صحنه بودن شما ضربه هاي زيادي خورده است و مي خورد

O’ friends and relatives, O’ people: the enemy was hurt and will be hurt by your endurance and persistence on the field

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:ما همگي قسم خورده ايم كه تا آخرين قطره خون خود از جمهوري اسلامي دفاع مي كنيم
و بايد دفاع كنيم همانطور كه دفاع كردند و شهيد شدند و بدست ما سپردند پس بايد محافظت كنيم
و راهشان را ادامه دهيم شعار ندهيم بايد عمل كنيد

All of us have taken swear to defend Islamic republic since the last drop of our blood and we should
defend as others did and became martyr and gave it to us, so we should be careful and pay attention
and we should continue their path not by saying slogans but by acting

موضوع:ائمه و معصومین

پیام:شهيد احتياجي به شعارهاي ما ندارد به گريه هاي ما احتياجي ندارد اگر واقعاً مي خواهيد گريه كنيد براي امام حسين گريه كنيد

Martyrs don’t need our slogans and our crying, if you really want to cry, cry for Imam Hussein

شهید محمد حسن صالحی

نام پدر:ابوالقاسم

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۱

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:قرآن را زیاد بخوانید و نماز غفیله را در وقت خود بخوانید و سوره ی واقعه را هر شب قبل از خواب بخوانید

Read Quran more and pray Ghofeile prayer on time and read the Vaghea before sleeping every night.

شهید داود صفری

نام پدر:نصرالله

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۱

موضوع:رازونیاز

پیام:دشمنان مکتبم ببینند گرچه سرم ، دست، پا و قلب مرا گرفته اند اما یک چیز را نتوانسته اند بگیرند
و آن عشق به الله و امام و اسلام و عشق به شهادت را، خدایا خود شهادت را نصیب ما بگردان آمین

O’ my enemies see that although you took my head, hand, foot, and heart but you’re unable to
took love to God, Imam, Islam and love to martyrdom. O’ my God please grant us the

شهید محمدحسن سلمانزاده

نام پدر:مرتضی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۲۱

موضوع:محرمات و مکروحات

پیام:بي نظمي كه در بعضي امور ديده مي شود، و اگر بي نظمي در كارها وجود داشته باشد شكي نيست كه اسلام شكست مي خورد

Some disorder is being seen in some commands and if there is such disorder in our works imam’s defeat is inevitable

موضوع:واجبات و تقوی و تزکیه

پیام:اي اهل ايمان خدا ترس باشيد و از مردم دروغ گوي منافق دوري كنيد و به مردم راستگوي با ايمان بپيونديد

O those possessed of faith be afraid of God and keep away from hypocritical liar people and joint the pious truthful people

شهید عبدالصمد قاسمی

نام پدر:حسن

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۲۱

موضوع:نمازومسجد

پیام:نمازهای جمعه و جماعات را باشکوهتر برگزار کنید مراسم دعا را گرامی بدارید کاملاً در خط امام باشید
و خط امام را هم از زبان خود امام بشناسید

Perform Friday and collective prayers as splendid as you can. Honor to pray ceremonies,
be in Imam’s line completely and know Imam’s line from himself

موضوع:صبر و مقاومت و پایداری

پیام:خواهرانم در مشکلات صبر و تحمل داشته باشید
و باایمان خدیجه گونه همچون زینب زمان پیام آور خون عزیزان اسلام باشید

O’ my sisters, be patient and tolerate in difficulties, and be the messenger of
Islam dear’s blood like honor Zeinab and by Khadigeh’s belief

شهید سعادت قایدی

نام پدر:حسینعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۲۱

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:دانش آموزان و همکلاسان عزیز، ای برادران توکل شما به خدا باشد
و درس را صادقانه بخوانید، مبادا که خدای ناکرده به خاطر نمره و مدارکی چون دیپلم و غیره، درس بخوانید
وکاذبانه سطح معلومات خود را بالا ببرید، زیرا می خواهید به اسلام خدمت کنید

O,dear students and classmates just rcourse to God and learn your lessons just for the sake of God.
Never learn your lessons for grade and some documents like Diploma, etc. and deceive yourself by these
documents since you want to be as a servant for Islam.

شهدای بیست و یکم اسفند ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:خدمت به مردم و محرومان و ملتها

پیام:کسانی که در این اداره ها به هر نحوی به این ملت عزیز خدمت می کنید، کار مردم را تا حد امکان راه بیندازید
و بر مردم سخت نگیرید و مردم را بدبین نکنید، زیرا که دیگر شما برای خدا و قرآن کار می کنید نه برای طاغوت

I recommend people who work in the offices and work for this dear nation perform people’s affairs
quickly and take it easy never make them pessimistic about Islamic government
since you work for God and Quran not for Taghut.

موضوع:نمازومسجد

پیام:در نمازهای جماعت حتماً شرکت کنید و به گفته ی اماممان مسجد ها سنگرند
و باید آنها را حفظ کرد و مبادا که دشمن سنگرمان را خالی ببیند

Always participate at group prayers as Imam Khomeini said the mosques are trenchment and try
to protect them,. Never allow enemy to see that your the trenchments are empty of people

شهدای بیست و یکم اسفند ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:اتحادو وحدت

پیام:اگر همگی از امام فرمان برداری کنیم و وحدت داشته باشیم
و از خط امام که همان خط الله است خارج نشویم، پیروزیم ان شاء الله

If we follow Imam’s orders and keep the unity and never come out of the path
of Imam that is the path of God God willing we will succeed.

موضوع:بصیرت

پیام:همگام با دروس کلاسی، سطح رشد سیاسی و نظامی و عبادی خودتان را بالا ببرید که اسلام به شماها احتیاج دارد

Besides learning your lessons, promote your political and military and religious knowledge
and understanding since Islam needs your assistance.

شهید باقر فنایی

نام پدر:علیرضا

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۱

موضوع:منافقین و کفار و دشمنان

پیام:ای امت قهرمان به هوش باشید که هنوز دست جنایتکار آمریکا در حال توطئه است و بیدار باشید
که هنوز کسانی هستند که با نام خدا و با نام اسلام ضربه بر پیکر اسلام می زنند

O’ hero nation be alert, because the hand of criminal America is still moving for plotting. Be awake because still
there are people who stroke on Islam’s body by the name of God and Islam

شهید نعمت الله قربانی

نام پدر:غلامرضا

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۱

موضوع:جبهه و جنگ و رزمندگان

پیام:بدانید هر چه پیروزی در اسلام بوده بر اثر اخلاص و صداقت بوده و هر چه شکست بوده بر اثر غرور و تکبر، به هوش باشید
و مبادا به خود و نیروی‌تان متکی بشوید فقط به خدا متوکل باشد تا پیروز باشید

Be aware that all of victories in Islam was because of devoting and truthfulness and all of the failures
were because of pride and haughtiness. Be careful not to rely on yourself
and your power, just rely on God to be victor

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:ای مردم، رهبر را فراموش نکنید و بدانید هر چه داریم از وجود ایشان است و هنوز دشمنان ما در فکر توطئه هستند

O’ people don’t forget the leader and be aware that everything that we have is because of his
presence, and our enemies are thinking for plotting yet

شهدای بیست و یکم اسفند ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:جبهه و جنگ و رزمندگان

پیام:بدانید تا ظلم و جور و ستم هست مبارزه و جنگ باید باشد و باید تا فراهم نمودن زمینه ظهور حضرت ولی عصر (عج) ‌مبارزه کنیم

Be aware that till there are oppression and injustice and abuse, fighting is necessary
and we should fight to provide the field for arrival

شهید لطفعلی قربانیان

نام پدر:قنبرعلي

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۱

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:ای مردم رهبر را فراموش نکنید و بدانید هر چه داریم از وجود ایشان است،
و هنوز دشمنان ما در فکر توطئه هستند و به فکر سقیفه بنی ساعده هستند

O,people don’t forget imam Khomeini and his orders since whatever we have is because of him. Know that,
enemies try to conspire against us and think about the event of Bani Sayede when enemies disposed imam Ali of leadership.

شهید مصطفی قیصری

نام پدر:حسينعلي

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۱

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:دروغ نگوئید غیبت نکنید کم فروشی نکنند احتکار نکنند به مستمندان ظلم نکنند

Don’t tell lies, don’t beck bites, don’t be short changers, don’t hoard and don’t oppress the needy

موضوع:دنیا

پیام:هرکس از مال دنیا دارد باید از مالش استفاده معنوی نماید از مادیات به قدر کفاف مصرف نماید
اگر غرق شد در مادیات دیگر نمی تواند نجات پیدا بکند مال دنیا مانند سراب است

Every person who is the owner of this world’s financial, should use it in intellectual ways and should use the
financials as it’s needed. If that person became really attracted by this world’s materiality, she/ he can’t
be saved because the world is a mirage

شهدای بیست و یکم اسفند ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:امربه معروف ونهی ازمنکر

پیام:امربه معرو ف و نهی ازمنکر دوتا از ارکان واجب اسلام می باشد باید به موقع خود عمل شود

Admonishing to do right and to avoid sin are two necessary pillars of Islam and it must be done on its own time

موضوع:واجبات و تقوی و تزکیه

پیام:مسلمان باید واجبات را بداند و عمل نماید و حرام را بداند و ترک کند

The Muslim person must be aware of necessities of Islam, and act to it and be aware of religiously prohibited things and quit it

انتهای پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.