شهدای بیست و چهارم اسفندماه شهرستان نجف آباد

0

شهدای بیست و چهارم اسفندماه شهرستان نجف آباد

شهید محمدحسین چاوشی

نام پدر:باقر

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۴

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:در زندگي خود زينب را الگوي خود قرار دهيد و از شما خواهران عزيزم مي خواهم كه در زندگي راه شهيدان را ادامه دهيد
و شما بايد با رفتار و كردار و گفتارتان راه شهيدان را ادامه دهيد

Try to model hazrat zeinab in your life and I want you my dear sisters to continue the way of
martyr in your lives with your speeches behaviors and acts

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:اي جوانان هميشه اسلام را در نظر داشته باشيد.
پيرو خط امام و ولايت فقيه باشيد و در زندگي مواظب باشيد پا روي خون شهيدان نگذاريد كه روز قيامت جلو شما را مي گيرند

O youths pay attention to Islam forever follow the imam’s way and be careful not to ignore the
value of the martyrs that they will investigate you in the resurrection

شهدای بیست و چهارم اسفندماه شهرستان نجف آباد

موضوع:جهان آخرت و مرگ

پیام:بدانيد كه مرگ به روي سر همه ما سايه مي اندازد دير يا زود.
سعي كنيد خدارا در نظر داشته باشيد و گرنه شيطان به سراغ شما خواهد آمد

Know that death overshadows on our head soon or later try to think of God at all time or else satin will come to you

موضوع:واجبات و تقوی و تزکیه

پیام:اي مردم بدانيد كه ديگر وقت مال جمع كردن نيست،ديگر مال دنيا هيچ ارزشي ندارد.
سعي كنيد دنيا شما را مشغول به خود نكند.سعي كنيد هوشيار به مسائل باشيد.سعي كنيد
هميشه به فكر آخرت خود باشيد،بدانيد كه دنيا گذاشتني است

O people be aware that it is not time to save money it is not worth it try that the world let not
to get you busy try to be aware of daily affairs try it think of the final days this world is transient

شهید صادق خانیان

نام پدر:احمد

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۴

موضوع:اتحادو وحدت

پیام:اتحاد خود را فراموش نكنيد مبادا در كارخانه و در مدرسه و در سپاه و ارتش و بسيج اختلافي باشد
و اگر خداي ناخواسته اتفاقي هم پيش آمد زود آن را حل كنيد

Don’t forget your unity. Be careful not to allow any dispute in factory, In school, in Sepah ,
in army and in Basij, and if there is any problem try to solve it as soon as possible.

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:اميدوارم كه در سنگر مدرسه با تلاش و كوشش انشاء الله بتواني درآينده نزديك به اين جامعه اسلام خدمت كنيد

I hope that in near future you serve to Islamic society with your effort and endeavor in the stronghold of school.

شهید بهمن قربانی

نام پدر:لطف الله

تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۲/۲۴

موضوع:محرمات و مکروحات

پیام:گناه مکن و اگر گناه کردی توبه کن

Don’t sin and if you did it, repent from it

شهید امیرحسین پورجم

نام پدر:مصیب

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۴

موضوع:بصیرت

پیام:مواظب باشید که همچون مردم کوفه نشوید که در آخرت جواب خون شهدا را نتوانید گفت

Be careful not to be like Koofeh people that’s why you wont be forgiven by the martyrs

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:حضور خود را در صحنه انقلاب حفظ کرده و در نمازهای جمعه حتما شرکت کنید
و تا جائیکه می توانید به جبهه های حق علیه باطل کمک کنید

Always attend in the revolution ‘s scene and participate in Friday’s praying and help the
Islamic groups fight against the enemies

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:خواهرانم ، اگر می خواهید در دنیا و آخرت سعادتمند باشید سعی کنید که همچون فاطمه زهرا زندگی کنید

My sisters if you want to have felicity in this world and in another world try to live like honor Zahra

شهید حسین پور شبانان

نام پدر:نوروزعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۴

موضوع:منافقین و کفار و دشمنان

پیام:ای ملت غیور ایران سعی کنید پشتوانه ولایت فقیه باشید و درخط امام باشید
و ازاین گونه گروهک بازیها و این سازمان بازیها و انجمنهای مختلف دور باشید
و همیشه درهم کوبنده اینگونه گروه ها باشید، اسلام بیشترین ضربه ای که خورده از این منافقین بوده است

O , zealous Iranians try to assist V.F. and in imam’s way , avoid of being captured into bands and
organizations and different groups always try to destroy these groups , Islam is being destroyed most of all by critical.

موضوع:بصیرت

پیام:مردم روشن بین باشید و حامی امام باشید ، حامی امام بودن همانند حامی قرآن و اسلام بودن است و ای مردم مواظب اطرافیان خود باشید

Don’t forget blessing to imam pray on Friday nights in order to open Karbala’s way and for the imam Mahdi’s coming

شهید حمیدستاری

نام پدر:غلامرضا

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۴

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:شهيد عزادار نمي خواهد بلكه پيرو مي خواهد كه بعد از مرگش رسالت حكومت الله را به دوش كشد
و راه او را ادامه دهدتا دشمن زبون را از پاي در آورد

The martyrs don’t want any mournful , in fact they want followers who feel responsible for protecting
God’s government and continue their way to annihilate the enemies

شهید مجید سلطانی

نام پدر:احمد

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۴

موضوع:اتحادو وحدت

پیام:وحدت خود را هميشه حفظ كنيد و خداي نكند روزي وحدت ما مبدل به نفاق شود كه ما شكست بزرگي خورده ايم

Always be united and be careful God forbid that someday your unity not be changed to discord because it will cause our failure

شهید حسن قیصری

نام پدر:اسماعیل

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۴

موضوع:توسل و دعا

پیام:ای امت شهید پرور ایران دعا به امام را فراموش نکنید

O’ Iran nation whose country has lots of martyrs: don’t forget to pray for Imam

شهید محمد عظیما

نام پدر:محمدباقر

تاریخ شهادت:۱۳۶۶/۱۲/۲۴

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:شتيبان ولايت فقيه باشيد نگذاريد كه منافقين و دشمنان اسلام در دين شما رخنه كنند و با هم يد واحده باشيد

Support velayat faghih. Don’t allow hypocrites and enemies of Islam influence in your religion.
Be like a single hand with each other

موضوع:نمازومسجد

پیام:درنماز جمعه وجماعات هرچه بيشتر شركت كنيد و با اين عمل خود مشتي محكم به دهان دشمنان اسلام بزنيد،
سعي كنيد شعار و عملتان با هم باشد و از شعار دادن كم كنيد و برعملتان بيفزائيد

Take part more and more in Friday and collective prayers. Strike with fist on the mouth of enemies of Islam
so hard with this action. Try to unify your slogan and actions.
Try to decrease your slogan and increase your actions

شهدای بیست و چهارم اسفندماه شهرستان نجف آباد

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:سعي كنيد از تشريفات زيادي بكاهيد

Try to decrease many ceremonies

موضوع:حفظ بیت المال

پیام:ازچاپ زيادي عكس و پوستر و مانند آن بپرهيزيد، چرا كه هم باعث از بين رفتن امكانات مي‌شود
و هم باعث اين مي‌شود كه آن عكس اگر چه از شخصيت‌ها و يا شهداء باشد لوث و بي‌اهميت شود

Avoid additional printed pictures and posters and so on because it causes facilities wasted and that
picture become unimportant and invaluable if it is the picture of characters or martyrs

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:اي محصلين عزيز سعي كنيد از كسالت و تنبلي دوري كنيد هر چه كه مي‌توانيد درس بخوانيد،
البته اين را هم بدانيد كه درس تنها و خالي از معنويت به درد اين جامعه نمي‌خورد كه ضرر هم مي‌رساند،
سعي كنيد همراه با درس معنويت نيز كسب كنيد

O’ dear students try to avoid indolence and laziness. Study to the extent you are able. Of course know that just
studying without intellectuality is not useful for this society and it cause harm too. Try to
earn intellectuality beside studying too

شهدای بیست و چهارم اسفندماه شهرستان نجف آباد

موضوع:حجاب

پیام:خواهران مسلمانم بدانيدكه خون من بذري است كه دربوستان انقلاب واسلام پاشيده مي‌شود
واين حجاب وعفت تو است كه مي‌تواندآن را باروركند تاميوه آن به تمامي جهان صادرگردد
واگر تو وظيفه‌ات رانداني وبه آن به خوبي عمل نكني بدان كه اين بذر، ابداً رشدنخواهدكرد

My muslim sisters know that my blood is like a seed that is scattered in the garden of revolution and Islam,
it become fruitful by your hijab and chastity then Its fruit will export all over the world. If you don’t know your
duty and don’t perform it correctly, know that this seed will not grow up at all

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:اميدوارم همه كارهايتان براي رضاي خدا و با نام خدا شروع شود

I hope you start all of your works by the name of God and do them just for God sake

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:بیش ازپيش پشتيبان ولايت فقيه باشيد و قدر اين پير بت‌شكن خميني كبير را بدانيد و به سخنان گوهر بار ايشان جامه عمل بپوشانيد

Support velayat faghih more than before. Know the value of great idol breaker, Khomeini, and perform his valuable words

شهید محمد عموقنبری

نام پدر:قربانعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۶/۱۲/۲۴

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:از شما دانش آموزان می خواهم که درس بخوانید و سنگر خود یعنی مدرسه را رها نکنید،
ای دانش آموز عزیز به قول امام عزیزمان آینده سازان این مملکت هستند سعی کنید خوب درس بخوانید که جامعه ما افراد با سواد می خواهد

O,dear students! I ask you to learn your lessons and keep your trenchment that is the school. As dear
Imam said the future of our country depends on you. So, try to complete your
education since the society needs literate people

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:از معلمان و دبیران عزیز می خواهم که تا می توانید درس را خوب برای دانش آموزان توضیح دهید
از شما می خواهم برخوردتان با دانش آموزان خوب باشد و دانش آموزان را فرزند خود در نظر بگیرید

O,dear teacher! I ask you to teach and explain lessons in best way possible and treat
kindly to students and regard them as your children

شهدای بیست و چهارم اسفندماه شهرستان نجف آباد

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:ازشما می خواهم که بین دانش اموزان خود فرق نگذارید حتی اگر دانش آموزی که درس خوان نباشد
چون اگر شما بین دنش آموزان خوب و بد تبعیض قائل شوید بدانید که قیامت مسئول هستید

O,teachers all the students should be equal for you and try not to make a distinction between them however,
he or she has not studied his/her lessons if you make a distinction between tem
you are responsible for it in final day.

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:همیشه سرکلاس که می روید با روی شاد وارد کلاس شوید
نه روی اخمو و عصبانیت چون روی شما باعث می شود دانش آموزان درس را خوب یاد بگیرند

When you come to classroom always be happy and glad with no frowning face because when you
are nervous students cannot learn their lessons as well as possible

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:موقعی که سر کلاس وارد می شوید با دانش آموزان سلام و احوال پرسی کنید
و اخر هفته ر ا اختصاص دهید به اینکه با دانش آموزان کمی درد و دل و کنید

When you come to classroom greet with students and try to speak and tell out your
grievances with students at last on day of the week.

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:همیشه از دانش آموزان درس خوب بخواهید و همیشه بین دانش آموزان به طور عدالت رفتار کنید

Always ask students to learn their lessons carefully and behave with to students with justice

شهدای بیست و چهارم اسفندماه شهرستان نجف آباد

موضوع:مسئولین ومسئولیت پذیری

پیام:از مسئولین اداره جات و ارگانها می خواهم این قدر مردم را سرگردان نکنند و اگر آنها کاری، مشکلی دارند
مشکل آنها را حل کنید و آنها را اینقدر به این طرف و آن طرف نکشانید

O,the managess of the organizations I ask you if people come to you solve their problems and
never them and don’t wate their time by wandering them annoy.

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:سعی کنید اخلاقتان در برابر مردم خوب باشد و همچنین برخوردتان با مردم خوب باشد

Try your best to have a good temper and treat people kindly

انتهای پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.