شهدای دهم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

0

شهدای دهم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

شهید محمد همتیها

نام پدر:نصرالله

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۲/۱۰

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:ای امت شهید پرور ایران تنها تنها راه نجات اسلام و رهایی مستضعفین و پیروزی نهایی، پشتیبانی قاطع و بی دریغ ما
از دولت جمهوری اسلامی و پیوستن به خط امام که همان خط اصیل محمد (ص)است، میباشد

O’ growing martyr’s nation of Iran; only and only way to rescue islam and to save the poors and ultimate victory
is supporting Islamic republic government compeletly and join to imam’s line that is Mohammad’s noble line

موضوع:منافقین و کفار و دشمنان

پیام:با همت خود مگذارید این منافقین از خدا بیخبر و مزدوران داخلی به اسلام و روحانیت و انقلاب اسلامی ضربه بزنند

Don’t allow ignorance hypocrities and inter mercenaries strike to islam
, clergies and Islamic revolution by your efforts

شهید محمدرضا قیصریان

نام پدر:حسین

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۲/۱۰

موضوع:جبهه و جنگ و رزمندگان

پیام:پیامی که به ملت مسلمان مجاهد دارم و آن این که اگر همه کشته شوند
به جز یک نفر من از آن یک نفر می خواهم که تسلیم دشمن نشود

I have a message for the Muslim and fighter nation; if all of nations are killed except on person,
I ask that person not to submit himself to enemy

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:خدایا مرا از سه چیز دور کن ۱. وسواس شیطانی ۲. هوای نفسانی ۳. غرور نادانی تا بنده شایسته ای باشم

O’ my God, put me away in three cases, 1- devil’s temptation. 2- Carnal desires, 3- proud
of foolishness, then I would be a worthy servant

شهدای دهم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:پشتیبان امام و خط امام باشید از پشتیبانی امام و روحانیت مبارز و در خط امام دریغ نفرمائید
که آزادی این ملت از زیر یوغ استعمار و استثمار و ذلت و خواری بدست توانای امام زمان و نایب بر حق او امام خمینی و همین قشر بیدار و آگاه بود

Always support Imam, his path and the fighter clergies because the freedom of this nation from the
colonialism exploitation, suffer and dishonor was caused by imam Zaman’s powerful hands
and his right successor imam Khomeini and this conscious and aware people.

موضوع:بصیرت

پیام:اگر همه کشته شوند به جز یک نفر من از آن یک نفر می خواهم که تسلیم دشمن نشود
و فقط تسلیم در برابر خدا باشد و ملت ما فقط متکی به خدا و قوانین خدا و اسلام و گوش به فرمان رهبر عزیز یعنی خمینی بت شکن باشد

If everybody were killed except one person, I ask that person never give up while encountering the
enemy and she/he just follow God’s order and I ask Iran nation to just trust in God, his orders
and Islam and to listen to dear leader that means Imam Khomeini.

شهید ناصر امینی

نام پدر:محمد جعفر

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۲/۱۰

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:از شما می‌خواهم دست از حمایت امام بزرگمان خمینی بت‌شکن تا آخرین لحظه برندارید و از این انقلاب تا آخرین قطره خون دفاع و پشتیبانی کنید

I ask you, never leave supporting dear Imam, strong Khomeini, till last moment and support this
revolution till the last drop of your blood and define revolution

شهید محسن حمیدی

نام پدر:رضا

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۲/۱۰

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:خداوند به شما نیروی ایمانی بدهد که به انقلاب خدمت کنید و یکی از دختران واقعی زینب باشید

God gives you such a trust power that you serve to revolution and be one of Zeinab’s really daughters

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:انشاء الله خداوند شما را حفظ کند تا بتوانید در راه تحقق اسلام فعالیت کنید

God willing God protects to be active in realization of Islam

شهید محمدرضا مجیدی

نام پدر:مصطفی

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۲/۱۰

موضوع:بصیرت

پیام:تا مي‌تواني مطالعه كن در هيچ موقعي خدا، قرآن و امامان را فراموش نكن فعاليت و رابطه خودت را با سپاه و بسيج بيشتر كن

Study as more as possible. Never forget God, Quran and Imams. Increase your relation with Sepah and Basij more and more

موضوع:نماز و مسجد

پیام:نماز شب را حتماً يادت نرود و در نمازت دعا كن كه خدا هرچه زودتر فرج امام زمان را نزديك فرمايد

Never forget night prayer. Pray in your prayer for Imam Mahdi to appear as soon as possible

شهدای دهم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

شهید مصطفی تقی جراح

نام پدر:محمدعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۰۲/۱۰

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:هر فرد ايراني، هر قطره خوني كه از رزمنده اي بر زمين مي ريزد باري بر شانه او آمده
و بايد اين بار را تحمل كنند با اعمال صالح و اطاعت از امام و دستورات، اسلام را به طور صحيح ترويج كند

every Iranian should endure responsibility of each fighter’s drop of blood which shed on the ground,
and he/she should promote Islam rightly by doing good deeds and obeying Imam and his orders

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:بايد بدانيم كه با يك كار اشتباه و خلاف جمهوري اسلامي كه انجام بدهيد
قلب امام امت را به درد آورده ايم و امام زمان را از خود ناراضي كرده ايم

We should know even with a wrong deed against Islamic republic you will disappoint imam’s
heart and have discontented imam Mahdi

شهدای دهم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:حال وظيفه ما در قبال خون شهيدان چيست آيا بايد بازاريان ما گرانفروشي كنند
و جنس مردم را احتكار كنند و در اختيار مردم نگذارند كاركنان ما در كارخانه ها كم كاري كنند
و خواهران با وضعي مضحك در سطح شهر خود را نمايان كنند

Now what is our duty against martyr’s blood should our salesman sell expensive and hoard up people’s
goods and refuse them and our workers performance fall and our sisters show
themselves with funny situation in the cities

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:واقعاً خدا از دست او راضي باشد و او فرزندانم را خوب تربيت كرد
و اميدوارم كه زينب وار زندگي كند و فرزندانم را آنطور كه شايسته است و اسلام و قرآن دستور مي دهد تربيت كند

I hope God be satisfied with her . because she has trained her children well I hope that she lives
like Zainab and trains my children well in a qualified way by the Islam Quran’s orders

شهید محسن رشیدزاده

نام پدر:عبدالله

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۲/۱۰

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:ازتفرقه و جدايي بپرهيزيد، امام را ياري كنيد، ازامام اطاعت كنيد كه اطاعت ازامام، اطاعت ازپيغمبران و اطاعت ازخداست

Avoid from division, help Imam, obey him that obeying him is obeying of prophets and obeying of God

شهید فضل الله صالحی

نام پدر:محمد

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۲/۱۰

موضوع:رازونیاز

پیام:تا مي‌توانيد به درگاه خداوند روي آوريد و از نماز خواندن در مسجد خودداري نكنيد
نماز را سبك نشماريد و نماز اول وقت را سزاوارتر از نماز آخر وقت بدانيد

You should resort to God and don’t refrain to pray in mosques and don’t consider praying valueless
pray on time more meritorious than pray late.

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:از شما مي خواهم قرآن بخوانيد و به آن عمل كنيد كه كلمه به كلمه قرآن حكمت و پند و اندرز است از طرف خدا به انسانها

I want you to read Quran and act it because word by word of Quran is wisdom and guidance from God to human

شهید محمدرضا صالحی

نام پدر:جواد

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۲/۱۰

موضوع:منافقین و کفار و دشمنان

پیام:وصيت من به شما اين است كه با دستگيري منافقان و تحويل ضد انقلاب نگذاریم خون شهيدان را پايمال كنند
و اگر چنين نكنيم روز قيامت در برابر اين جوانان مسئول خواهيم بود

My will is that we don’t allow martyr’s blood to be trampled by arresting and delivering hypocrites
and anti- revolution and otherwise we will be responsible on resurrection day.

شهید حسین عرشی

نام پدر:غلامرضا

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۲/۱۰

موضوع:دعا و توسل

پیام:همه به اماممان و رزمندگان دعا كنيد باشد كه در جنگ و انقلاب به پيروزي كامل برسيم

All pray for Imam and volunteer soldiers I hope that we reach to complete win in war and revolution

شهید محمد منتظری

نام پدر:عشقعلي

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۲/۱۰

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:اگرمی‌خواهید پیش خدا روسفید باشید گوش به فرمان امام تان و پشتیبان روحانیت متعهد باشید
و سنگر اسلام را یعنی همین مساجد را که دشمن فقط از آن جا می‌ترسد حفظ نمایید

If you want to find honor toward God, listen to your Imam’s orders, support the committed
clergies and protect Islam’s trench – these mosques – the places from which the enemy afraid of.

شهید محسن مویدی

نام پدر:علی محمد

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۲/۱۰

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:از شایعه پراکنی جلوگیری کنیدو سخنی را تا خود نبینیدو تایقین پیدا نکنید نزنید چون با شایعه پراکنی می‌شود بدترین ضربه را به اسلام زد

Avoid from rumors and don’t say any speech till you see and till you are sure,
since with rumorsit is possible to hit Islam in the worst way

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:از مردم می‌خواهم که در خط امام باشند و از سخنان دلنشین روح الله اطاعت کنند و گوش به این منافقین از خدا بی‌خبر ندهید

I ask people to be in Imam’s way and obey his enjoyable speeches and don’t listen to hypocrites who are unaware of God

شهدای دهم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:محصلین عزیز را سفارش می‌کنم که از درس خواندن دریغ ننمایید و سنگر کلاس را که همان سنگر اسلام است رها ننمایند

I recommend dear students not to be weak in studying and don’t release class trench which is the same as Islam trench

شهید سید محمود نوریان

نام پدر:سید محمد

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۲/۱۰

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:نماز و روزه را بر پای دارید و در نماز جمعه‌ها و راهپیمائی‌ها شرکت کنید

Perform prayer and fasting and participate in Friday prayers and demonstrations

شهید سید عبدالله کافیان

نام پدر:سید مرتضی

تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۰۲/۱۰

موضوع:اتحادو وحدت

پیام:این بنده حقیر عاجزانه از شما خواهانم که اتحاد خود را حفظ کنید و از تفرقه و جدایی بپرهیزید که مایه شکست و ذلت می باشد

I as the smallest slave want you to keep your unity and avoid from division and separation because these cause defeat and lowliness

شهدای دهم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:منافقین و کفار و دشمنان

پیام:در مقابل دشمنان اسلام و منافقین و ضدانقلابیون داخلی سست نشوید
و در این راه صبر و استقامت داشته باشید چرا که خدا با صابرین است

Don’t become weak against the enemies of Islam and hypocrites and internal anti revolutions
and be patient and strong because God is with patients

انتهای پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.