شهدای چهارم تیرماه شهرستان نجف آباد

0

شهدای چهارم تیرماه شهرستان نجف آباد

شهید عباس محققی

نام پدر:اسدالله

تاریخ شهادت:۱۳۶۷/۰۴/۰۴

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:عزیزان مگذارید که یک لحظه از عمرتان بیهوده تلف شود.
در قرآن خواندن و نماز خواندن و روزه گرفتن و تظاهرات علیه دشمنان اسلام شرکت کنید

O’ dears don’t allow that even a moment of your life waste. Read quran, peform your prayer, fast and
take part in demonstration against enemies of islam

موضوع:دنیا

پیام:دست و پای من را از تابوت بیرون بگذارید تا مردم ببینند که من غیر از کفن چیزی از این دنیا نبرده ام می دانید
که دنیا هیچ ارزشی ندارد پس چرا آن قدرحرص مال دنیا را می زنید بروید و یک بار هم به فکر آخرتتان باشید

Put my hands and feet out of the coffin till people see that I didn’t take any thing of this world except a shroud.
You knew that this world has no value then why you are greedy. Go and for once a time think about your final days

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:خدای ناکرده عمر عزیزتان را در معصیت و دروغ و غیبت و خلاصه کارهای دیگری تلف ننماید و مواظب باشید
که عالم محضرخداست در محضر خدا معصیت نکنید

Let not to waste your dear life in sin, telling a lie, backbiting and in short other works. Be careful that
God is observing the world so don’t commit sins in present of God

موضوع:نماز و مسجد

پیام:نماز را به پا دارید که ما برای نماز می جنگیم

Perform your prayer that we fight for prayer

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:سعی کنید نفس خود را تحت فشار قرار دهید و خود را با سختیهای جامعه وفق دهید.
بیاد افراد طبقه پایین باشید و به آنها کمک کنید

Try to control your carnal desire and match yourself with difficulties of society. Pay attention to people in lowest parts of society and help them

شهدای چهارم تیرماه شهرستان نجف آباد

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:رابطه خود را با خدا نزدیکتر کنید، مبادا دوستیهای این دنیا باعث غفلت شما شود و جزء غافلین محسوب شوید

Make your relationship more with God. God forbid this world’s friendships cause you to be negligent and
be as a member of the group of ignorant ones.

موضوع:بصیرت

پیام:شعار خود را به شعور تبدیل کنید ای امت امام زمان جهاد کنید،
جهاد با نفس و جهاد با دشمن خارجی امروز صدور انقلاب اسلامی در سطح جهانی احتیاج به فرهنگ اسلامی دارد

Change your slogan to action. O’ nation of Imam Mahdi fight. Fight with carnal desire and fight with foreign enemy.
Today we need Islamic culture to export revolution all over the world

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:آنچه من و دیگر شهداء خواستار بودند شما هم خواستار باشید و پا به جای شهداء بگذارید جبهه ها را گرم نگه دارید

You should want what other martyrs and I want. Follow martyrs’ foot prints and Keep the front line actively

موضوع:بصیرت

پیام:نکند که خدای ناکرده تاریخ حضرت علی تکرار شود و امام را تنها بگذارید ظاهر بین نباشید
و مسائل را با چشمی باز ببینید و با گوش شنوا بشنوید و ریشه یابی کنید مشورت و تحقیق و جستجو را پیشه خود سازید

Be careful that never the history of Imam Ali be repeated and leave Imam alone. Don’t be superficial observer.
Observe problems with open eyes and Hear with hearing ear. Solve your problems.
Counsel, research and search in your works

موضوع:صبر و مقاومت و پایداری

پیام:خداوند می خواهد که بندگانش را در برابر سختیها و شدائد آزمایش کند.
باید بدانیم که خوبی و بدی، رنج و آسودگی همواره در دو جبهه متضاد قرار دارند. کسی که بدی را نبیند از خوبی لذت نمی برد

God wants to test his servants against difficulties and sufferings. We should know that goodness and badness
, suffering and comfort are always in two opposite fronts. One who don’t see bad things couldn’t enjoy of welfare

شهدای چهارم تیرماه شهرستان نجف آباد

موضوع:صبر و مقاومت و پایداری

پیام:باید در مواقع پیش آمدهای ناگوار جامه صبر و شکیبایی را پاره نکنیم و با یاد خدا و با ذکر خدا دل خود را آرامش دهیم

We should not tear the cloth of patient in unpleasant events. Our hearts feel calm by remembrance and God’s mention

موضوع:دنیا

پیام:بدانیم هیچ چیز در دنیا پایدار نیست، غم و شادی و زشتی و زیبایی مانند دانه های تسبیح در کنار هم هستند.
یکی از پس دیگری پیش می رود باید با واقع بینی به امورات این عالم نگریست و توقع بی جا و انتظار بی مورد را از خود دور کنیم

Know that nothing is permanent in this world. Sorrow and joyance, ugly and beauty are beside each other
like rosary bead. Each of them pass after another. We should observe the affairs of this world realistically. Don’t expect improper

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:ازجمهوری اسلامی ایران که به آن رأی داده ایم حفاظت میکنیم از انقلاب پشتیبانی کنید و آن را به دست صاحبش بسپارید

We Protect from Islamic republic of iran that we vote to it and support revolution and deliver it to its owner

انتهای پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.