تصاویر جلسه قرارگاه مردمی انتخابات شورای اسلامی نجف آباد خرداد ۱۴۰۰

0

تصاویر جلسه قرارگاه مردمی انتخابات شورای اسلامی نجف آباد خرداد ۱۴۰۰

به گزارش نجف آباد نگار امروز یک شنبه دوم خرداد ماه ۱۴۰۰ جلسه قرار گاه مردمی انتخابات شورای اسلامی نجف آباد در محل مسجد صفا نجف آباد برگزار شد.
طی فرایندی از حدود ۴۵ نفر از ثبت نام کنندگان و داوطلبان شورای شهر نجف آباد(از طیف انقلابیون نجف آبادی) در چند مرحله مصاحبه، ارزیابی و
کارشناسی فنی و راستی آزمایی، تعداد ۲۰ نفر حائز بیشترین امتیاز استخراج شده و در جلسه امروز تعداد ۱۵ نفر داور در حضور ۱۵ ناظر از میان این ۲۰ نفر با دادن امتیاز های لازم لیست ۹ نفره ای استخراج کردند.

در ادامه تصاویر این مراسم را مشاهده می کنید.

معرفی لیست ۹ نفره ای متفاوت برای انتخابات ۱۴۰۰ /برای اولین بار

تصاویر جلسه قرارگاه مردمی انتخابات شورای اسلامی نجف آباد خرداد 1400
تصاویر جلسه قرارگاه مردمی انتخابات شورای اسلامی نجف آباد خرداد ۱۴۰۰
تصاویر جلسه قرارگاه مردمی انتخابات شورای اسلامی نجف آباد خرداد 1400
تصاویر جلسه قرارگاه مردمی انتخابات شورای اسلامی نجف آباد خرداد ۱۴۰۰
تصاویر جلسه قرارگاه مردمی انتخابات شورای اسلامی نجف آباد خرداد 1400
تصاویر جلسه قرارگاه مردمی انتخابات شورای اسلامی نجف آباد خرداد ۱۴۰۰
تصاویر جلسه قرارگاه مردمی انتخابات شورای اسلامی نجف آباد خرداد 1400
تصاویر جلسه قرارگاه مردمی انتخابات شورای اسلامی نجف آباد خرداد ۱۴۰۰
تصاویر جلسه قرارگاه مردمی انتخابات شورای اسلامی نجف آباد خرداد 1400
تصاویر جلسه قرارگاه مردمی انتخابات شورای اسلامی نجف آباد خرداد ۱۴۰۰
تصاویر جلسه قرارگاه مردمی انتخابات شورای اسلامی نجف آباد خرداد 1400
تصاویر جلسه قرارگاه مردمی انتخابات شورای اسلامی نجف آباد خرداد ۱۴۰۰
تصاویر جلسه قرارگاه مردمی انتخابات شورای اسلامی نجف آباد خرداد ۱۴۰۰
تصاویر جلسه قرار گاه مردمی انتخابات شورای اسلامی نجف آباد خرداد 1400
تصاویر جلسه قرار گاه مردمی انتخابات شورای اسلامی نجف آباد خرداد ۱۴۰۰
تصاویر جلسه قرار گاه مردمی انتخابات شورای اسلامی نجف آباد خرداد 1400
تصاویر جلسه قرار گاه مردمی انتخابات شورای اسلامی نجف آباد خرداد ۱۴۰۰
تصاویر جلسه قرار گاه مردمی انتخابات شورای اسلامی نجف آباد خرداد 1400
تصاویر جلسه قرار گاه مردمی انتخابات شورای اسلامی نجف آباد خرداد ۱۴۰۰
تصاویر جلسه قرار گاه مردمی انتخابات شورای اسلامی نجف آباد خرداد 1400
تصاویر جلسه قرار گاه مردمی انتخابات شورای اسلامی نجف آباد خرداد ۱۴۰۰
تصاویر جلسه قرار گاه مردمی انتخابات شورای اسلامی نجف آباد خرداد 1400
تصاویر جلسه قرار گاه مردمی انتخابات شورای اسلامی نجف آباد خرداد ۱۴۰۰
تصاویر جلسه قرار گاه مردمی انتخابات شورای اسلامی نجف آباد خرداد 1400
تصاویر جلسه قرار گاه مردمی انتخابات شورای اسلامی نجف آباد خرداد ۱۴۰۰
تصاویر جلسه قرار گاه مردمی انتخابات شورای اسلامی نجف آباد خرداد ۱۴۰۰
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.