اسامی کاندیداهای انتخابات شورای اسلامی شهر جوزدان ۱۴۰۰

اسامی کاندیداهای انتخابات شورای اسلامی شهر جوزدان ۱۴۰۰

0

اسامی کاندیداهای انتخابات شورای اسلامی شهر جوزدان ۱۴۰۰

به گزارش نجف آباد نگار پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان نجف آباد، با انتشار اطلاعیه های جداگانه ای، اسامی نهایی افراد تایید صلاحیت شده برای شرکت در ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستای شهرستان را به تفکیک شهرهای مختلف منتشر کرد.

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهر جوزدان
در اجراي ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آيين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه شهر
جوزدان مي رساند كه ششمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸/۰۳/۱۴۰۰ برگزار
مي شود و اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر جوزدان به شرح زير مي باشد:

اسامی به ترتیب حروف الفبا (در نام خانوادگی) تنظیم شده اند.

شهر جوزدان؛ ۱۳ نفر برای ۵ کرسی شورا کاندید شده اند.

اسامی کاندیداهای انتخابات شورای اسلامی شهر جوزدان ۱۴۰۰

۱ – آقاي محمد ابراهيمي جوزداني فرزند احمد كد نامزد ۱۶
۲ – خانم محبوبه باقري جوزداني فرزند عباسعلي كد نامزد ۱۷
۳ – آقاي حشمت اله جعفري فرزند احمدرضا كد نامزد ۱۸
۴ – آقاي شكرالله جعفري فرزند نوروزعلي كد نامزد ۱۹
۵ – آقاي حسين علي حيدري جوزداني فرزند اسداله كد نامزد ۲۱
۶ – آقاي مهدي حيدري جوزداني فرزند علي كد نامزد ۲۴
۷ – خانم زهرا عباس زاده فرزند يداله كد نامزد ۲۶
۸ – آقاي عليرضا محمدي فرزند مصطفي كد نامزد ۴۵
۹ – آقاي محمد محمدي جوزداني مشهور به ممد فرزند حسين كد نامزد ۴۸
۱۰ – آقاي عباس هاشمي فرزند علي كد نامزد ۴۹
۱۱ – آقاي هوشنگ هاشمي مشهور به ارسلان فرزند رجبعلي كد نامزد ۵۱
۱۲ – آقاي حسن هاشمي جوزداني فرزند غلامرضا كد نامزد ۵۲
۱۳ – خانم محبوبه هاشمي جوزداني فرزند حسينعلي كد نامزد ۵۴
توجه :
۱ -نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر ۵ نفر اسـت ، رأي دهـندگان در روز اخذرأي فـقط اسامي
تعداد حداكثر ۵ نفـر را مي توانند در برگ رأي بنويسند .
۲ -هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري نجف آباد در اجراي ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور
از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي ، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد .
۳ -شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره ۱ ذيل ماده ۷۰ آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاكي يا شاكيان
شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد .
مجتبي راعي فرماندار شهرستان نجف آباد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.