شهدای بیست و دوم تیرماه شهرستان نجف آباد

0

شهدای بیست و دوم تیرماه شهرستان نجف آباد

شهید غلامرضا صالحی

نام پدر:علی محمد

تاریخ شهادت:۱۳۶۷/۰۴/۲۲

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:در همه پیش آمدها خود را به خدا بسپار و به درگاهش پناه بیار زیرا او پناهی است توانا، نیازت را از او بخواه، چون که او بخشنده ایست مهربان

Refuge to God in all situation because he is a powerful refuge taker ask your needs from him because he is the beneficent the merciful

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:انتخابهایت را با یاد خدا و با تفکر و اندیشه جستجو کن تا در زندگی موفق و پیروز باشی،
و هنگامی که در رسیدن به مقصدت رهنمون شدی در برابر پروردگار بزرگ بیش از پیش فروتن باش

Search among your choices with the remembrance of god and with thinking to be successful in your life
and when you become advisor in your way to destination, be more than ever humble against your great god

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:از کمترین فرصت هایت با کتاب که دوستی است عزیز دمساز و انیس استفاده كن، و فراغت هایت را با کمک آن پر و از وجودش بهره مند شو

Even in the least of your time be confident with the best friend ,the book . and fulfill your leisure time with it and impart from it

موضوع:حجاب

پیام:نجابت داشته باش و با پوشاندن خود رخسارت را از چشم نامحرم دور نگه دار که تو را از گزند و آسیب ایمن می دارد

Be decent and by veiling yourself protect your face from the people’s eye’s because it would secure you from harm and inconvenience.

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:دخترم به دقت آنچه را که مادرت و دیگران بتو می آموزند تا تربیت شوی بپذیر و سرلوحه شیوه زندگی خود قرار بده
و بدان که هیچ کس بیشتر از مادرت برای ادب تو دلسوزتر نیست

dear daughter accept whatever your mother and others teach you to be brought up and put them as
guidance of your life and know that there is no body more kind than your mother.

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:به تو وصیت می کنم که همیشه پرهیزکار باش و از خدا بترس و فرمانبر او باش
و در همه حال دلت را به ذکر او روشن نما، درونت را با پند و اندرز بزرگان زنده بدار، احکام دین را خوب فرا گیر

I advise always be virtuous and dread God and obey him and always brighten your heart with his
mention and restore life with your heart with your leaders advices and learn religious orders very well

شهدای بیست و دوم تیرماه شهرستان نجف آباد

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:همیشه سعی بر این داشته باش تا علم و دانش را از کودکی و نوجوانی فرا گیری،
قرآن را بیاموز و در فراگیری علم و دانش از همه پیش گیر و در درسهایت اولین باش تا سرمشوقی باشی برای دوستان

Refuge to God in all situation because he is a powerful refuge taker ask your needs from him because he is the beneficent the merciful

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:خود با ادب باش و با با ادبان دوستی کن، دوستان خود را از خوبان و دلسوزان انتخاب کن،
مبادا دوستی کسی را بپذیری که تو را بگمراهی و نادانی سوق دهد

Be polite and associate with polite . choose your friends among good and piteous ones avoid having
around with anyone who lead (propel) you to obliquity and ignorance

انتهای پیام

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.