ماموریت-هوایی-انتقال-بیمار-از-فریدونشهر-به-بیمارستانی-در-نجف-آبادماموریت-هوایی-انتقال-بیمار-از-فریدونشهر-به-بیمارستانی-در-نجف-آباد

ماموریت هوایی انتقال بیمار از فریدونشهر به بیمارستانی در نجف آباد