تاثیرات نماز در زندگی فردی واجتماعی

نماز هویت ایمان ،حقیقت جهان،طریقت جان،قدرت انسان،ومایه ی بهشت و رضوان است. به قلم حجت الاسلام سلیمی

0

تاثیرات نماز در زندگی فردی واجتماعی

بسم الله الرحمن الرحیم

چکیده:

نماز زیباترین شیوه ی نیایش و مناسب ترین پاسخ به نیاز پرستشی است که بصورت فطری از آغاز آفرینش در نهاد بشر قرار داده شده است، می باشد.
نماز آغاز پرواز و عروج انسان از دنیای مادی و رسیدن به قرب الهی و آغاز گفتگو با خالقی است که تمام هستی از اوست.
نماز فواید و آثار بسیاری دارد و هم بر روان و هم بر جسم انسان اثر مثبتی دارد و تمامی زمینه های فردی و اجتماعی او را تحت تاثیر قرار می دهد.

در این میان عصر معاصر که عصر پر از ریا و دروغ و ناامیدی است، نیاز به صداقت و امید و استقامت به عنوان عامل مهم برای بدست آوردن آرامش، گمشده عصر کنونی،
بسیار احساس می شود از این رو بعد معنوی نماز بیش از پیش نیاز روز به حساب می آید. امنیت روانی نیاز نخست انسان است که در سایه آن استعدادها و خلاقیت های فردی رشد کرده
و منجر به بالندگی انسان می شود. بدون تردید، آرامش، اکسیر نجات بخش بشر در دوران مدرنیته ی کنونی در سایه معنویت و نماز پدید می آید.

نماز عاملی است که بذر امید را در دل ها می کارد و انسان را به کارهای شایسته وامیدارد و صداقت را در نهاد او درونی می کند.
این پژوهش بر آن است تا با پرداختی بر ابعاد معنوی نماز تاثیر را درزندگی فردی واجتماعی را نشان دهد.

مقدمه

واژه فارسی نماز از لفظ پهلوی» نماک» گرفته شده است. آن هم به نوبه خوداز ریشه باستانی»نم«به معنی خم شدن و تعظیم کردن ماخوذ است.
که به تدریج به معنی صلاة یا عبادت ویژه مسلمین، اطلاق گردیده است (راشدی،۱۳۸۰: ۶۵)صلاة(نماز)در لغت به معنای دعای خیر می باشد.
دعایی که انسان به وسیله آن از خداوندطلب یاری وبخشش کرده. یا از او به خاطر نعمت هایی که به وی ارزانی داشته است، سپاس گزاری می کند(امیری،۱۳۸۲: ۵۴)
دراصلاح شرعی، صلاة نوعی اعمال عبادی همراه با رکوع وسجودبه صورت ویژه وبا ارکان واذکار مخصوص است(امیدی،۱۳۹۰: ۶).

نماز، تجلی عبودیت مخلوق نسبت به خالق ورشته اتصال عبد با معبوداست. آن چه که موجب تقرب انسان به خدا می شود و انسان خاکی را به اوج قله انسانیت می رساند نماز است.
در طول تاریخ هدف همه انبیا واولیای خداعروج انسان به عالم الوهیت وچنگ زدن به دامن نماز این حبل المتین الهی بوده است.
از جمله سرور وسالارشهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که با نمایش گذاردن زیبا ترین جلوه بندگی به وسیله نماز درسخت ترین شرایط جنگ درظهر،
عاشورا کمال بندگی را به اوج خودرسانید، امامن میخاهم نمونه های دیگری از نماز را ترسیم کنم ،نماز کسانی که درراه عبودیت،ره صدساله را یک شبه پیمودند
وتمام پیچ وخم های زندگی مادی را درنور دیدندواز همه علایق ودلبستگی ها رسته وبه دوست پیوستند؛ نماز رزمندگان غیور هشت سال دفاع مقدس وشهیدان گرانقدر میهن اسلامی مان را،
انان که در مسیر عشق به مبعود،یکه تازمیدان های نبرد بودند.

آن چیزی که در جبهه های ما بیش از از هرچیزدیگر باعث پیروزی سپاه اسلام بر کفر می شد، عبادت خالصانه رزمندگان وشهیدان مابود.
نماز اساسی ترین رشته ی الفت وعالی ترین عامل محبت بین بندگان وحضرت حق است نماز نور دل وصفای قلب وروح جان وسلامت روان وفروغ ذات عبادصالح خداست.

نماز واسطه ی محکمی است که تمام هستی انسان را به ملکوت هستی پیوندمی دهد وبه مانند ان،برنامه ای رابرای ربط دادن ادمی یه حق وحقیقت نمی توان یافت.
نماز پناه بی پناهان،سنگر جهادگران،گلستان روح افزای عاشقان ،چراغ سحر مشتاقان،نوروجودعارفان،ارامش دل بینبایان،وسیرکمالی اگاهان است.

نماز برتر از همه ی عبادات ،جامع تمام کمالات، منعکس کننده کل واقعیات،منبع برکات، وکلید قفل تمام مشکلات است. نماز خمیرمایه ی حیات،
تزکیه کننده صفات،علاج زشت ترین عادات ،اورنده ی حسنات،تبدیل کننده ی سیئات، باعث کرامات، منبع فیض وافادات،نگهدارنده انسان از حادثات، مانع سانحات،وحقیقت کانئات است.
نماز عشق سالکین ، عبادت اتشین،کاری بی قرین،بهترین معین، خورشید اهل زمین،مونس اصحاب دین،امنیت جان غمین، ورحمت واسعه حضرت ارحم الراحمین است.
نماز واقعیتی روحانی ، امری واجب حضرت سبحانی،نفخه رحمانی،جان انسانی،ونور یزدانی است.

نماز هویت ایمان ،حقیقت جهان،طریقت جان،قدرت انسان،ومایه ی بهشت ورضوان است.
نماز چشمه ی زمزم روح، ساغر معنوی صبوح،فتح الفتوح،توبه ی نصوح،حضرت حق راممدوح، اجمال قران را مشروح ،ودر طوفان حوادث کشتی نوح است.
بدون نماز خودرا اهل حق وحقیقت مدان ورسیدن فیض خاص الهی را به سوی خود توقع مدار. اکسیر وجود منهای نماز بی سواد است.بی خبران از نماز بی خردانند
و فراریان ازاین مقام گرفتار دام شیطان نند.
ثروتمندان بی نماز فقیراندوتهیدستان با نماز از همه مستغنی تر.

ارزش وعظمت نماز

بی تردید درمیان عبادات ومسائل معنوی وملکوتی،نماز ازارزش واهمیت خاصی برخوردار است. به اندازه ای که به نماز سفارش شده به چیزدیگری سفارش نشده است.
نماز وصیت حضرت حق،وانبیا وامامان وعارفان وعاشقان ،وناصحان وحکیمان است.
کتاب از کتاب های اسمانی حق خالی از ایات مربوط به نماز نیست. ازبرنامه های بسیار مهم کتاب های عرفانی واخبلاقی ومخصوصا کتب حدیث ،نماز است. معارف الهی،
انسان بی نماز را انسان نمی دانند،وهربی نمازی را مستحق عذاب ابد ومحروم ازبهشت دانسته وبلکه جدای از نماز را حیوانی پست وموجودی تهیدست وتیره بختی بیچاره به حساب می اورند.
تعريف نماز: نمازاز لفظ پهلوی «نماک گرفته شده است وآن هم ازواژه «نم» از آن ياد شده و دارای معانی »صلاة« نماز لفظ و واژهای است كه در متون دينی ما به عنوان در دين اسلام »نماز« متعدّدی بوده كه يكی از آن معانی همين عمل مخصوصی است كه به نام تشريع شده است.

نماز امری است الهی كه تحقّق آن همانند ساير امور دارای ظاهر و باطن است كه در متون دينی به هر دو جهت آن اشارت شدهاست.
تصوير ظاهری نماز همان است كه با اعمال مخصوص انجام گيرد و حفظ آن نيز فرض و واجب است اما روح و باطن نماز اميد و دلبستگی به، عبارتاست از:
اخلاص، حضور قلب، ذكر خداوند و تعظيم در مقابل او ذات ربوبی، اعتماد و ركون به وجود سرمدی و محو شدن در مقابل ذات يكتايی كه در مقابل عظمت و جلالت او قيام نمودهاست.

نماز عالی ترين و اساسی ترين رشته الفت و عامل محبّت بين بندگان و حضرت حق است. نماز، نور دل وصفای قلب و روح جان و سلامت روان و فروغ ذات عباد صالح خداست.
فرهنگ نماز، مجموعه حقايق و معارفی است كه بشر در گذرگاه حيات می آموزد تا به نيروی ايمان و جهاد از پايگاه با توجّه به اينكه نماز ستون دين می باشد و اوّلين فريضه ای است
كه بعد از بعثت رسول اكرم به ايشان آموزش داده شده و بارها و در روايات و احاديث و آيات بر اهميّت آن تاکیدشده است. (نسیمی وهمکاران،۱۳۹۰)
هم انسان سالم وعلاقه مند باید از نماز استفاده کند وبهرمند گردد وهم انسانهای گناهکار ،نماز شفا دهنده است وهم رشد دهنده ،هم کمال می دهد وهم عوامل ضد رشد را ازبین می برد.
در هرصورت ، اثار مرتبط بر نماز را می توان تحت دو عنوان کلی ذکر نمود:

الف)اثارفردی

برخی از تاثیرات نماز درزندگی جنبه فردی دارد؛ البته این به معنای بی ارتباط بودن ان با اجتمع نیست بلکه باتهذیب وتزکیه فردی موجبات پویایی وکمال جامعه فراهم می شود،
منظور از شاخص های فردی، اعمال ورفتاری است که به لحاظ اجرایی جنبه فردی دارداما غایت ان تکامل فردی واجتماعی است. درفرهنگ رضوی، نمازبا متاثر کردن زندگی فردی،
علاوه بر تامین کمال وسعادت فردی به زندگی اجتماعی نیزسمت وسومی دهد.

۱.نماز وتحول عظیم درانسان:
نماز خلوت بنده است باخدای خود، وراز ونیازگفتن وتعریف وتمجیدنمودن واستعداد واستنصار کردن وغرق انولار جمال وعظمت اوشدن.
انسان چون به خود نگرد درخود  دوامر می بیند:یکی بدن او که مانند سایر موجودات خارجی در تغییروتبدیل وکون وفساد است،
ودیگری حقیقت او که با تغییرات و تحولات عالم خارج متحول نمی گردد. درنمازانسان قلب و همان حقیقت خودرا محو در عظمت ان موجود ازلی وابدی م به اوکه تمام موجودات قائم به اوست.

در این صورت روح ملکوتی مجروح وشکسته وخسته ومهجور می ماند. نماز یگانه ارتباط واتصالی است که ناگهان اورا ازاین هیاهوی می رهاند؛ چون حقیقت نماز حضورقلب است،
وحضور قلب مستلزم نفی خواطر و وجه تام به ذات اقداس ربوبی است . لذا بااین توجه تمام خاطرات مضمحل می گردد،افکار وخیالات نیست نابود می گردد،
آن لشکرهای صف کشیده شده افکار وان تداعی معنای صور واشکال مانندنمک دراب حل می شود، وآن اشوب و هیجان تبدیل به ارامش وسکون می گردد.

آن گرد وغبار خیالات تبیدل به زمین سرسبزوخرم واب پاشیده شده،آن امواج پرخروش تبدیل به یک اب صاف ارام می شود.
ومعلوم است که اقل فایده ان استراحت موقتی از پریشانی حواس وافکار، وفائده مهم آن اتصال به ابدیت وخداوند جل واعلاء است. چون اوئینه دل صاف شد
و آب خروشان آرام گرفت وگرد وغبار شهوات وافکار مشوش نشست، جلوه خورشید حقیقت وشمس سرمدی درقلب واضح می شود؛
بنده خدای خود را می بیند، با او می گوید وبا او می شنود.

یکی از بزرگان می فرماید: من هروقت به خواهم خدا بامن صحبت کند قرآن می خوانم، وهرگاه بخواهم من باخداتکلم کنم نماز می خوانم چه حال بهتر ازاین حال که انسان دمی مغز خود
را ازافکر این دنیا پرشروشور خالی کند.(دنیایی که عیشش توام با ناگواری وحیاتش توام با موت وشادیش مقرون با سوگ وماتم است.)
باتوجه به حرم انس ومقام قرب ومحل امان بگرداند،وبه ابدیت پیوسته شود.

۲. اثار نماز درزندگی تقویت امید ونشاط ومنع نامیدی است.
در فرهنگ رضوی به تقویت امید ونشاط درزندگی ونامید نبودن از رحمت خداوند تا کید شده است (حیمری،بیتا:۳۸۰)
سبک زندگی اسلامی به گونه ای است که روح امید ونشاط درهرزمان ودرهررایط دران حکم فرماست وتحت هیچ شرایطی یاس ونامیدی دران راه ندارد؛
زیرا انسان مومن در دشوارترین حالات برخداتکیه می کند و به رحمت او امیدوار است. این مهم در تحقیقات پزشکی مشخص شده است
به گونه ای که بیمارانی که به خداوند به عنوان منشا مطلق قدرت وایمان دارند وبا انجام فرایض دینی ارامش پیدا می کنند درهنگام ترخیص از بیمارستان
به صورت معنا داری درجه پایین تری از افسردگی هستند. (سادوک ۱۳۷۶:۴۱)

۳.نمازوآرامش درونی
تنها زمانی انسان می تواند ازگرفتاريها ومشكلات دنيوی ومادی دوری جويد وكمی به خود و وذات خويش را ببايد، هنگام نماز است.

انسان در،معبود خود بيانديشد وبه خود فرو رود خلال زندگی دنيوی لحظه به لحظه استرس ها و فشارهای روانی گوناگون را تجربه می كند و در اثر همين استرس تنها قدرت روحی وروانی او
كاسته و بيمار می شود. يكی از راههای كاهش اين فشارهای روانی وروحی وتجديد روحيه ونيرو گرفتن جهت ادامه حيات، ارتباط كه پيوسته بر،
انسان يا منبع وسرچشمه هستی واستمداد قلبی از او در سايه نيايش ونماز است قدرت روحی وروانی خود بيفزايد وبر مشكلات غلبه كند

وحّتی با دعاكردن در نماز، به هنگام قنوت وبازگو كردن رنج واندوه خود از خدا می خواهد كه درحلّ مشكلات و برآوردن نيازها به او كمك كند،
همين بازگوكردن مشكلات اضطراب انگيز درحالت آرامش باعث آرامش روح و روان می گردد و آرامش درونی و قلبی بزرگترين نعمتی است كه انسان می تواند از آن بهره مند شود.
انسان در هرلحظه از افکار وخواطر خالی نیست ؛در سکون وحرکت،در خواب وبیداری،افکار وخاطرات مانند موجهای خروشان از اصقاع ونواحی نفس هجوم می اورند،
وملکات مکتسبه بابرخورد ا مشاهدات روزمره مردم برانسان خاطره ای می زدایند. این خاطرات مانند تیغهائی ابدار وشمشیر هایئی برقلب حمله نموده،اورا در پره می افکنند وجریحه دار می کنند؛
از هر خاطره ای بگریزدبه خطره دیگر دچار می شود. گریز از خاطره نیز به نوبه خود خاطره جدیدی است. صو واشکال موجودفانیه صف بسته ،
دائما درذهن اغاو رژه می رودومیدان نفس را محل تاخت وتاز خود قرار می دهند.

۴.نمازعامل بازدارنده درارتکاب گناه
نماز نوعی بندگی وعبادت ویادخدابودن است. وجدان مذهبی انسان را پرورش می دهد، ميل ورغبت به شرّ وفساد وگناه را می كاهد،
تيرگيها ی ناشی از گناهان كه به روح وروان آدمی تأثير می گذارد، را ضايع می گرداند وميل به خير ونيكی را جايگزين آن می سازد.
وبه مصداق آيه شريفه بالا، اقامه نماز انسان را از فحشا ومنكر بازمی دارد.(ملک محمدی،۱۳۷۶،ص۳) بنا به فرموده قران یکیر از اثار ارزنده نماز، جلوگیری از گناه والودگی است.
قرآن دراین مورد می فرماید:اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلوة ان الصلوة تنها عن الفحشاء وافلمنکر ولذکر الله اکبر(عنکبوت/۴۵) (قطعا نماز باز دغارنده از فحشاء ومنکر است
وانسان رتا از کار های زشت وبسیارزشت بغاز می دارد.) در توضیح این بخش (ولذکر الله اکبر)دو گونه روایت نقل شده است : یکی اینکه گرچه نماز بسیار مهم است،
ولی مهم تر از ان اینست که در مکتب نماز وبراثر اقامه ان حالتی برای انسان ایجاد شود که هنگام مواجه با گناه اورا به یاد خدا اندازد.اری یاد خدا به هنگام نماز مهم است،
ام مهم تر ازان،یاد خدا به هنگام گناه است که این خود اثر نماز است. روایت دیگر بیانگر این مطلب است که همانگونه که شما به یاد خدا هستید،خدا بیشتر به یاد شماست،
هنگامی که شما به طرف خدا قدمی بر می دارید ، خدا بیشتر به طرف شما می اید وخدا بیشتر از تو که به یاد اوهستی به یاد توست.

با اندکی تامل در مجموع پرونده کسانی که مرتکب جرمی شده اند به اسانی می توان دریافت که درصد بی نماز های انها بیشتر نماز خوانهاست.
اصول مقررات اجتماعی واصول انسانی توسط خانواده هایی که با نمازومسجدسروکار دارند، بیشتر مراعات می شود تاخانواده هایی که ارتباط شان را با خدا قطع کرده اند وبه یاد اونیستند
وبا نماز بیگانه اند.
بدیهی است کسانی که از خداذ بریده اند به همان نسبت که ارتباط خود را با خدا کم کرده اند،در دام دیگرا ن گرفتار ودچار تبهکاری شده اند.
طبیعی است که یاد خدا مانع فساد وتباهی و ارتکاب جرم است. در سخن نورانی امام رضا (علیه السلام) می فرماید:
تا وقتی که مؤمن نمازهای پنج گانه خود را به موقع و با شرایط به جا آورد شیطان پیوسته از او ترسان و هراسان است ولی هر گاه وی نماز خود را ضایع کند شیطان بر او غالب می شود
و او وارد گناهان بزرگ می کند.( حرعاملی، ۱۴۰۲: ۲۶۴)

۵.فلاح ورستگاری:
رستگاری یا فلاخ اثر خاص نماز های باخشوع است وبرهر نمازی مرتتب نیست! حتی نماز باخشوع هم به تنهایی نمی تواندپدید اورنده فلاح باشد،
بلکه آن دست اورد ونتیجه مجنونی است که یکی از اجزای ان خشوع است. قران در سوره مومنون می فرماید:
قد افلح المومنون الذین هم فی صلوتهم خاشعون (مومنون/۱و۲)
امام رضا (علیه السلام) چون اجداد طاهرینش بیش از هر چیز نماز را دوست می داشت و در کلامی نورانی که شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه نقل می کند می فرماید:
«همانا علت وجوب نماز، اقرار به ربوبیت پروردگار است و کنار گذاشتن شرک و این که برای خدا مثل و نظیری نیست؛ و ایستادن در برابر پروردگار با ذلت و بیچار گی،
و خضوع و اعراف به وحدانیت او، پشیمانی و طلب توبه از گناهان گذشته، و گذاشتن صورت بر زمین در هر روزی پنج مرتبه برای تعظیم پرورگار؛
و این که بنده متوجه خدا باشد و او را فراموش نکند، و راه سرکشی درپیش نگیرد، و خاضع و خاشع و ذلیل و مشتاق و خواستار زیادی توفیق در دین و دنیا باشد.

آثار دیگری که در نماز است، عبارت اند از: انزجار از غیر خدا، و مداومت بر ذکر حضرت باری در روز و شب؛ زیرا بنده، سید و مدبر امور و آفریننده خود را فراموش نکند.
چون فراموشی یاد حق، سبب در پیش گرفتن راه سرکشی و طغیان است. هم چنین حکمت های دیگری که در نماز است، این که بنده به وظایف بندگی خود در پیشگاه خدای خویش،
قیام کند و این عبادت او را از گناهان باز دارد

و مانعی برای او از گرایش به فساد و تبهکاری باشد.» (حر عاملی، ۱۴۰۲: ۴) ومسلم پایان این خود نگهداری ولذت ها فلاح ورستگاری است که به مومنان وعده داده شده است.

۶. استعانت:
یکی دیگر از اثار نماز های ناب، کمک گرفتن از نماز است. مفسران درایه شریفه (واستعینوا بالصبر والصلوة وانها لکبیرة الا علی الخاشعین)
(یاری بجویید وکمک بطلبید از صبر ((به معنای مطلق صبر یاروزه ))ونماز، به درستی که این نماز سنگین است، مگربر اقراد خاشع.)
اما برداشت وتفسر زیباتری از این ایه می توان داشت ، به این گونه که برای حل مشکلاتتان ازروزه ونماز کمک بگیرید، اما بدانید کمک خواستن از نماز وروزه کار هرکس نیست!
امر بسیار دشوار وبزرگی است.

تاثیرات نماز در زندگی فردی واجتماعی

۷.نماز و اوج کمال:
براساس تعالیم عالی اسلام ،انسان از یک سو سازنده وخالق کردارخویش است واز دیگر سوساخته وپرداخته اعمال خوداست.
عامل ،در این جهان وجهان دیگر از عملش جدا نمی گردد. دراین دنیا به گونه ای ساخته می شود که عمل کرده است ودر ان جهان نیز به صورتی متناسب با کردار خودسزا وجزا خواهددید.
نماز انسانی را به درجات بی نهایت وبه سوی سواح سعادت راهنمایی می سازد در این نمازکه شمه ای از الطاف خداوند به انسان است. وهمین است معنای حدیثی که می فرماید:
الصَّلاهُ لَها اَربَعَهُ آلافِ باب؛ برای نماز هر هزار باب است. ( صدوق، بی تا، ص ۴۳۵)وهمچنین اما م رضا علیه السلام می فرماید: الصَّلاهُ قَربانُ کُلِّ تَقی؛ نماز نزدیک کننده هر پرهیزکاری است.
( قربانی، ۱۳۸۹: ۳۰۴) البته نماز شرایط وویژگی هایی داردکه باید به آن ها عمل شود وگرنه این فلاح ورستگاری نه تنها محقق نمی شود
بلکه نتیجه عکس نیزمی دهدوجز خسران چیزی را برای صاحبش به ارمغان نمی آورد

حضرت محمد(صلی الله علیه وآله) می فرماید:
مَن اغتاب مَسلماً او مسلمهً لم یَقبَلِ اللهُ صلاتهُ و لا صِیامَهُ اَربعینَ یَوماً و لیلَهً اِلّا اَن یَغفِرَ صاحِبَهُ
کسی که غیبت زن و مرد مسلمانی را بکند تا چهل روز نماز و روزه اش را خدا نپذیرد مگر آن که آن شخص او را ببخشد. (قرائتی، ۱۳۶۹: ۵۸۷).
این یعنی نمازی برای انسانی قبول ومایه کمال است که عاری از گناهان باشد. ولی نمازی که با گناه همرا باشد وعده عذاب برآن بودهاست ودر قرآن از آن نهی شده است
همانطور که در سوره ماعوناز این، سخن به میان آمده است. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿۴﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (ماعون/۴و۵).

۸.نماز وپویایی اندیشه
اگر نماز چنانکه حق نماز است خوانده شود، به نماز گزار رشد وتعالی اندیشه می بخشد واثری که رشد فکری به عنوان یک امرروحانی در گسترش روح انسان دارد،
غیر قابل انکار است. انسان هرقدر که اندیشه اش والاتر وروحش بزرگتر باشد، به خدا نزدیکتر ودر کسب معرفت تواناتر است وهر اندازه در شناخت خدا پیشتررود،
بهتر می تواند حق نماز را بجا اوردوبه عبارت دیگر نماز که ذکر خداست در اوج گیری اندیشه موثراست وبلندی اندیشه در یاد خدا اثر دارد ومی توان چنین نتیجه ای گرفت که

اگر ذکر خدا به رشد اندیشه نینجامدواندیشه به معرفت ویاد خدا منتهی نشود،نه ان ذکر،ذکر حقیقی ونه ان اندیشه ،اندیشه واقعی است.
اندیشه های منظمی که منتج نتیجه ای باشندومارا به حقیقتی منتقل سازند،اندیشه واقعی هستند. اندیشه حقیقی ان است که مارا،
به درک حقایق هستی توانا سازد وکدام حقیقتی از حقیقت وجود خدا روشن تر است؟اندیشه های که نتوانسته است هستی خدارادریابد،
اندیشه ای ست که اوج نگرفته ودر مراحل پست درجا زده است.

وقتی خداجویی به خودخواهی وخودخواهی به خودپرستی وطغیان بدل گردد،رکودی در خرد پدید می اید وجمود مرگباری سراسر وجدان را فرامی گیرد.
در ان هنگام به جای ان که روح واندیشه انسان در اهتراز اید،مانند: مرغ بال وپرشکسته ای در گوشه ای از درون وی به زیر می افتد.
برای چنین شخصی که روح واندیشه ها وعواطفش شاقط شده است ،نه نیکی معنا دارد ونه بدی؛از ان که نه وجدان برایش مطرح است نه خرد ونه خردمندی،
نه مقصدی می شناسد ونه راهی که برای رسیدن به مقصد دران گام بردارد. او در حقیقت،سرچشمه وجویبار حیات حقیقی را که از خدا بسوی بنده سرازیر است
به روی خود بسته وتوان گفتن (یا الله )رااز خودش سلب کرده است. زیرا قلب،زبان،نای، ودهان خودرا زیر سلطه روح انسانی خود خارج کرده وبا فرو افتادن از اوج انسانیت به فعر حیوانیت،
میان خودواوفاصله ای بی نهایت ایجاد کرده است؛خدایی که خود را از شاهرگش به او نزدیکتر معرفی فرموده است

ب)آثار اجتماعی نماز:
نماز در زندگی وحیات انسان به اندازه ای ارزش دارد که اولیای الهی برای یک لحظه از ان غافل نبودندوازهرراهی که ممکن بود دیگران راهم به این عبادت ملکوتی تشویق می کردند.
نماز بااینکه به غیر مکلف واجب نیست ولی به خاطر ارزش واهمیتی که دارد امامان معصوم به ان سفارش کرده اند. اگرنمازجماعت درجامعه کاربردی وهمگانی شود،
بسیاری ازفسادها ریشه کن می شود و نماز علاوه برداشتن بعدمعنوی ،درحیطه اجتماعی وفرهنگی نیز کاربرد دارد. خودرابه فضیلت هاوخوبی هامی دهد.
نماز جماعتی که به ان تاکیدشده است. محور اتحاد وهمدلی وهم زبانی افرادجامعه است که دران اختلاف ها ازبین می رودوبرادری وبرابری درجامعه نهادینه می شود.
نماز جماعت این نتیجه مهم را برای جمعه اسلمی به ارمغان  می اوردکه همه دریک صف دربرابر خداوند می ایستندوتفاوتی میان ان هاوجودندارد.
این مطلب باعث برابری وزدودن حقارت افراد ناتوان جامعه درمقابل توانگران می شود که این اثار درجامعه غیر اسلامی یافت نمی شود.
از این رو به تاثرات نماز در اجتماع می پردازیم:

۱.ایجاد فضای معنوی در جامعه

صدای موذن وبرپایی صفوف جماعت ، عطر معنویت وتقوا رادرجامعه منتشر می سازد وبه عبارتی دیگر تجسم عملی امر به معروف ونهی ازمنکراست.
به طرفداران توحید قوت وتحرک وامید می بخشدومنکر خواهان را منزوی ومایوس می نماید.

حرکت فشرده مومنان به سوی مساجد وتعطیلی همه مشاغل جز اشتغال به خدا وانجام فرمان اوفضای جامعه را تغییر می دهد.
زیبای این تقید وتعهد حتی قلب های تاریک ونااشنا را به خودجلب می کند

۲.کانون خیر وخدمت 

باحضور درمسجد ونماز جماعت ، اهل ایمان یکدیگر را ملاقات می کنند. از وضع هم با خبر می گردند. بااوضاع اجتماعی،اقتصادی وزندگی مردم هم اشنا می شوند،
اگر مشکلی برای شخص یا اشخاص پیش امده باشد از ان مطلع می گردند. وبراساس روح وایمان ومسئولیتی که درخود احساس می نمایند،
برای رفع مشکل اشخاص واجتماعی خویش،می توانند اقدام عملی دسته جمعی صورت دهند،چنکانکه این گونه خدمات ارزنده اجتماعی را از سوی اهل مسجد واهل ایمان ،
درزمینه امداد های جبهه جنگ،تعاون برای کمک به وضع اقتصادی جامعه ، همکاری برای ازدواج جوانان مستعد،حتی همیاری برای رفع مشکلات خانوادگی گرفتاران هم مشاهده کرده ایم.

۳.نظم اجتماعی

مسلمانان نمازگزار در مسجد ها ،در صفهای منظم ومرتب قرار می گیرند، انگاه که اما جماعت نماز را با تکبیرة الاحرام شروع می کند.
همه باهم دست هارا تامقابل گوش بالا می برندوبه نماز امام اقتدا می کنند،بهترین وزیبا ترین جلوه گاه نظم به شمار می ایدکه خود این نظم دسته جمعی وقتی استمرار داشته باشد
کمک شایانی در نظم فردی نیز می کند. درحقیقت این نظم اجتماعی الگویی می شودبرای مومنان که در کارهای روزمره خویش در تمام ابعاد زندگی منظم باشند.

۴.نماز و جهت دهی به سبك و سياق زندگی اسلامی در بعد اجتماعی

انسان موجودی اجتماعی بوده ، حضور در اجتماع یکی از نيازهای اساسی وی است.
دین اسلام تنها دیني است که با صراحت پایه بناي دعوت خود را بر اجتماع گذاشته و در هيچ یک از شئون خود، مقولۀ اجتماع را فراموش نکرده است.
اسلام همه احکام خود را در قالب اجتماع ریخته و روح اجتماع را در همه این احکام تا آخرین حد ممکن دميده ) نماز به زندگی اجتماعی جهت می دهد
و از اصلی ترین عوامل اتحاد و انسجام امت اسلامی این رکن دین استشد:  عبادت حقيقی، عبادتی است که انسان را در ظاهر و باطن در مقام بندگی حق راه می برد
و بستر همه کمالات انسانی است. عبادت در قالب های خاص آن بهترین هيئت و صورت و محتوا را برای تحول آدمی از خودخواهی و خودبينی به خداخواهی و حق بينی دارد؛
از همين رو یکی از عوامل رشد و پيشرفت انسان در زندگی به جا آوردن نمازهای پنجگانه است.

۵.نماز وزدودن فقر در جامعه

اگر نماز گزاران به بحث نفاق و زکات توجه کامل داشته باشند و اقشار کم درآمد و آسيب پذیر را یاری نمایند چه به لحاظ اشتغال زایی چه به لحاظ امدادرسانی بسياری از معضلات جامعه حل می شود. به عنوان نمونه بسياری از بزهکاری ها و اعمال ناشایست نظير دزدی از جامعه تا حد زیادی رخت برمی بندد؛ به لحاظ معنوی هم در تحکيم بنيان خانواده و آرامش روانی خانواده در سمت وسو پيدا کردن به سوی کمال است. از طرف دیگر عامل مهمی در امنيت اقتصادی و اجتماعی جامعه می شود که نتيجه این امر به خود انفاق کنندگان بازمی گردد. بنابراین پرداخت زکات و انفاق به فقرا
یکي دیگر از آثار نماز در زندگي اجتماعي است که می تواند از بسياري از آسيب های اجتماعي و اقتصادي در جامعه جلوگيري کند و عامل مهمي در تعالي جامعه باشد.

امام رضا(علیه السلام) در مورد تأثیرات نماز جماعت در کتاب عیون اخبارالرضا(علیه السلام) می فرماید:
و اگر بپرسند که چرا نماز به جماعت قرار داده شده؟ در پاسخ گفته می شود: برای آن که اخلاص و توحید و اسلام و عبادت پروردگار علنی و ظاهر و مشهور و آشکارا باشد،
زیرا که در اظهارش حجت است و بر اهل شرق و غرب برای خداوند عزّ وجلّ، و برای این که منافق: آن که به نماز اهمیت نمی دهد و آن را کوچک می شمارد
ناچار بدان چه به آن اقرار کرده در ظاهر ادا کرده باشد و نماز اسلام را در میان جمعیت مسلمین به جا آرد و مراقبت باشد تا در شهادت مسلمانان پاره ای درباره پاره دیگر ممکن باشد
با فوائد دیگری که دز نماز جماعت مسلم است مانند رسیدگی به بینوایان و یاری درماندگان، نیکوکاری و پرهیز از معاصی، و پیشگیری از وقوع بسیاری از گناهان و مناهی.
خداوند عزوجل که به وسیله نماز جماعت می توان زائل ساخت. (صدوق، ۱۳۷۳: ۲۲۶)

۶.نماز وپدیده های روح وجسم

از مهم ترین مسائل، مسئله عبادت وسلامتی روحی وجسمی است. عبادت و نيايش به عنوان مهم ترين مسئله، مهم ترين هدف،
مهم ترين موضوع در تاريخ بشر وجود داشته و در زمان معاصر هم اگر اهمّ نباشد يكی از مهم ترين مسائل است بنابراين شايسته است كه ما دين وعبادت را آن طوری كه است بشناسيم
اثراتش را منافع اش را و آنچه را كه روی بهداشت فردی – اجتماعی انسان اثر می گذارد بررسی كنيم. به جرأت می توان گفت بخش عمده ای از بيماری های روانی و مشكلات اخلاقی
به طور كلی انجام آنچه پست شمرده می شود روح و روان را آلوده می كند. همه و همه ناشی از غفلت از ياد خدا و پرداختن به مسايل بی اهمّيت و جزيی زندگی دنيوی است.
بی جهت نيست كه در دين اسلام، انسان وظيفه دارد از صبح گاه تا شام گاهان از ذكر نعمات خدا غافل نباشد و در مرحله بالاتر اسلام، انسان را موظّف كرده است
كه در همه احوال از ياد خدا ی خويش غفلت نكند. تأثير نماز دركاهش اضطراب و افسردگی بيماران روانی و ايجاد سلامت روانی، شبيه تأثير روان درمانی برخی از روان پزشكان
برای درمان اضطراب و افسردگی بيماران روانی است.(خانبانی،۱۳۸۳،ص۱۴)

۷.تاثیر نماز در امنیت اجتماعی

بدون شك امنيّت اجتماعی در تمامی جوامع بشری همواره از جانب كسانی تهديد و مختل شده كه شخصيّت فردی آنان بنا به علل گوناگون مورد اهانت واقع شده
و درنتيجه كرامت نفس خود را از دست داده اند، چنين افرادی كه شخصيّت آنها لگدكوب شده و ديگر عزّت و كرامتی برای خود قائل نيستند،
از دست زدن به انواع و اقسام بزه كاری ها و جرم وجنايت های اجتماعی، ابايی نداشته و احساس شرمساری نمی كنند و به هيمن دليل،
جامعه از شرّ آنها ايمن نخواهد بود. امّا نقطه مقابل ذلّت نفس، كرامت نفس و احساس عزّت كردن است كه آدمی را از هرگونه گناه فردی و اجتماعی مصون می دارد.
بدون شك دراين راه، يكی از مهم ترين عوامل وراه امر مقدس و عظيم نماز ، كارهای قابل توّجه كه درعين حال هيچ گونه هزينه ای در برندارد است
چرا كه نماز در واقع حلقه اتصال انسان با وجودی عظيم الشأن و بی نهايت، به نام خداست كه يكی از مهمّ ترين اسامی و صفات او كريم به معنای بزرگوار است،
به يقين، انسانی كه با او بلند مرتبه شد، رنگ و بوی خدايی به خود می گيرد وكريم می شود و عزيز می شود؛چون چنين شد هرگز نفس كريم و عزيز خود را به گناه نمی آلايد
و جامعه از جانب او در امن وآسایش قرار خواهدگرفت.(قرائتی،۱۳۷۹،ص۷۸)

نقش سیاسی عبادی نماز جمعه
شب روز وساعات جمعه مقدس ترین شب وروز وساعات هفته است. جمعه در اسلام از فضیلت خاصی برخوردار است ،جمعه سید ایام وعید هفته است.
عبادت وهرگونه اعمال نیک در شب وروز جمعه ،از فضیلت وثواب بیشتری برخوردار است . روز جمعه روز تعطیل مسلمین جهان اسلام است ،
درروز جمعه،اعمالی مانند :نظافت،وبهداشت ، صله ارحام ، تشرف به اماکن مقدسه ،زیارت بقاع متبرکه ،خاصه قبور مطهر ائمه اطهار واولیا خدا وبندگان صالح خدا می باشد.
شاید بشود گفت :در جمعه بهترین وگرامی ترین عمل به پیشگاه خداوند متعال نماز سیاسی عبادی جمعه می باشد، که این نماز سیاسی یاسی جمعه در احقاق حقوق مسلمین،
وروشنگری اجتماعی ، سیاسی،اقتصادی، اخلاقی وغیره بسیا موثر است. لیکن بسی جای تاسف است که درخیلی از کشورهای اسلامی به علت وابستگی به شرق وغرب
ودنیای استکباری خطبتین جمعه را دیکته می کندد به طوری که هیچ گونه برخوردی به سیاست روز علیه حکومت نباشد. بلکه برله انان باشد ودر مسیر حکومت انان قراربگیرد.
اما در کشور ایران، نماز جمعه از امتیازات خاصی برخوردار است؛زیرا اکثریت قاطع ایرانیان ،افتخار تشیع ومذهب جعفری اثنا عشری را دارند،ونماز جمعه در جهت منافع سیاسی ،
حقوقی،اجتماعی مسلمین قرار گرفته. لذا در استان ها ومراکز شهر های بزرگ ازازدحام واجتماع فراوانی برخوردار است.

۸.تاثیر نماز در کاهش اضطراب

تحقيقات نشان داده است كه بيشتر بيماری ،فرد ، های روانی ناشی از ناراحتی های روحی و تلخ كامی های زندگی، در ميان افراد غيرمذهبی بيشتر ديده می شود.
از طرفی شيوع اضطراب در ميان زنان بيشتز از مردان است. اضطراب ، عبارت است از تشويشی فراگير، ناخوشايند و مبهم كه اغلب با علائمی مانند سردرد، تعريق بر تفكّر،
تپش قلب، درد قفسه سينه، ناراحتی مختصر معده و… همراه است.
به علاوه اضطراب ادراک و يادگيری فرد اثر می گذارد اضطراب طبيعی، پاسخی مفيد به واقعيتی تهديد كننده است.
در حالی كه اضطراب مرضی به دليل شدّت يا مدّتش، پاسخی نامتناسب به يك محرّک فرضی، دكتر هاسيلوپ می گويد
مهمّترين عامل خواب آرام بخش كه من در طول سال های متمادی با كسب تجربه در مسايل روانی به آن پی بردم همين نماز است.(شیرودی،مرتضی،ص۴۴)

۹.تأثير نماز بر بهداشت روان در سبك زندگی

از اهداف مهمّ در بهداشت روان پيشگيری از اختلالات روانی است. انسان معاصر درگير تنش ها و استرس های فراوان است
كه در تكاپوی زندگی هر لحظه و هر روز با آن دست به از اضطراب و ترس دور شود و لحظه ، گريبان است.
او در پی پناهگاهی است كه آرامش يابد ای را با احساس امنّيت و آرامش بگذارند و آيا می تواند به جای قابل اتّكايی پناه برد، آيا می تواند به خود پناه ببرد،
اگر جواب مثبت است به كدام بعد وجودی خويش می تواند رو كند. خداوند تبارک و تعالی انسان را آفريد و از روح خود دراو دميد. لذا انسان شايسته تكليف گشت؛
تكليف انسان شدن و رشد كردن. او چگونه رشد كند، آيا پرداختن به اصول مادی می توان رشد كرد؟يا اجرای اصول اساسی فطرت او را به تعالی می رساند،
اسلام عزيز تكليف انسان را مشخّص كرده است در سايه احكام الهی می توان به تطهير روح پرداخت، از بيماری های روانی و ابتلاء به آنها دور شد
و با جواب دادن به فطرت وجودی به آرامش و آسايش است.(رفیع،۱۳۷۶،ص۶۵)

۱۰.حفظ اعتبار اجتماعی

دربرابر وعده هایی که به شرکت کنندگان در نماز جماعت داده شده است، تهدید های سختی نیز از سوی اسلام متوجه کسانی است که از نماز جماعت اسلامی فاصله بگیرند
از جمله درروایتی پیامبر(ص) فرمود:غیبت کردن از مسلمان جایز نیست مگر مسلمانی که در خانه اش نماز بخواند واز جماعت ما روی گردان باشد. ودر جای دیگرفرمود:
هرکس از جماعت مسلمانان روی گرداند از عدالت ساقط می گردد ولازم است با او قطع رابطه شود.
بنابراین حفظ اعتبار اجتماعی در گرو شرکت در نماز جماعت مسلمانان است وهرکس در نماز جماعت مسلمانان شرکت کند از این اعتبار وهویت اصلی برخوردار خواهد بود.

۱۱.کسب شخصیت

اشخاصی که پیوسته به مسیجد رفت وامد دارند ، بااهل ایمان ونمازگزاران وافرا منظم ومتعبد در معاشرت ورفت وامدهستند. در معرض دید دیگران قرار می گیرند،
وبه یک معیار شخصیتی واعتبار اجتماعی نیز دست می یابند وقهرا این جمعیت در داد و ستد های اقتصادی ، خانوادگی وسایر روابط اجتماعی انان ملاک اعتبار واطمینان قرار می گیرند.

۱۲.اشنایی مسلمانا ن بایکدیگر

اگر در میان برنامه واجتماعاتی که به منظور که به منظور اشنا کردن افراد یک مجموعه با یکدیگر تفحص کنیم. برنامه نماز را سالم ترین وعاطفی ترین،
پر بهاترین وکم خرج ترین انهاارزیابی می کنیم. اجتماعی که دراسلام مقررشده،بهترین وسیله برای رفع اختلافات طبقاتی است،
زیرا موثرترین وسیله راه برای اینکه این اختلافات طبقاطی ریشه کن شود،ازبین بردن بداندیشی ها وبدبینی هانسبت به یکدیگراست،
واین خاصیت درپرستش دسته جمعی به وجه احسن موجوداست. زیرا کسی که عبادت خدا را با اخلاص انجام میدهد،جزباخداباکس دیگری سرکار ندارد،
درهای رحمت خداد بهروی همه باز است،وخزانه بی پایان او تمام شذنی نیست،وساحت قرب او بدن مانع ومزاحم،همه را به خود میپذیرد،
ودر نتیجه انس والفت ومهرومحبتی که به واسطه اجتماع،به هنگام عبادت در مردم پدید میاید برای رفع کدورت واختلافات بهترین وسیله است.

۱۳.تقویت روح مساوات وبرابری

در حین انجام این عبادت هیچ گونه امتیازی بین افراد نماز گزاردیده نمیشود. درصف های حماعت فقیر وغنی،
رئیس ومرئوس سفید وسیاه کوچک وبزرگ شهری وروستایی باسواد وبیسواد معروف وگمنام وخلاصه هرقومی با هر ملیتی درکنار هم ودرردیف هم قرار میگیرند
وهمه به قبله ودر زیر یک سقف باهم به رکوع وسجود وقیام وقعود میپردازند این عبادت هم هماهنگ ودسته جمعی در مرحله نخست دلها وفکر هارابه هم نزدیک میکند
وباعث تقویت ومساوات وبرابری درجامعه میگردد.
نتیجه گیری:
نماززنده کننده جان ظهور دهنده حیات جاودان،راز ونیازدردمندان،روشنی راه رهروان،نوردیده ی بیداران،سرمایه مستمندان،دوای درد بی دردان،نوای دل بی دلان،
دلیل گمراهان، امید امید واران،سرحقیقی سحرخیزان،سوز دل سوختگان،حرارت روح افسردگان،مایه بقاجان ،ودستگیره ی نجات انسان از تمام مهالک است.
نماز ارتباط صميمانه ای است ميان انسان و خدا، بطوريكه وقوف خاشعانه و خاضعانه ی انسان در نماز، در برابر خداوند متعال به او نيرويی معنوی می بخشد كه حس صفای روحی و آرامش قلبی،
امنيّت روانی و سلامت روانی را در او پديد می آورد. نماز يكی از فرمانهايی است كه به زندگی معنای اسلامی بودن را میدهد؛
از يك نظر میتوان نماز را يك مؤلّفه عملی در سبك زندگی محسوب كرد و از طرف ديگر خود نماز شاخصهای است كه به تمامی جوانب زندگی جهت میدهد
و در تمامی حيطه های زندگی معنای اسلامی بودن را متجلّی میكند. از يكسو اعتقادات نمازگزار را نهادينه میكند و در هر شبانه روز نمازگزار شهادتی بر اعتقادات مهمّ خود میكند؛
از سويی ديگر با نقش ارتباطی بين خالق و مخلوق با ارائه رويكردهای رفتاری سبك زندگی نمازگزار را در مقابل مشكلات مقاوم و در سختترين شرايط زندگی به فرياد میرسد.

علاوه بر اين نماز نقش بی بديلی در ارائه رويكردهای عملی و اجتماعی در زندگی دارد كه درمجموع میتوان گفت كليّت و فرع زندگی اسلامی در پرتو نماز به معنای واقعی شكل میگيرد.
در ميان عبادات نماز از جايگاه ويژه ای برخوردار است نماز برتمام جنبه های زندگی انسان تأثير می گذارد. از جمله اين ابعاد، سبك زندگی است.
نمازی كه به شكل صحيح و با آگاهی تغيير دهنده ی سبك و شيوه ی زندگی ، و بصيرت وتأمل ادا شود، و از سر عادت نباشد خواهد بود.
انسان در امواج زندگی و در كشاكش رنج ها و بلاها به تكيه گاهی نيازمند است كه به آن تكيه كند و درون پر اضطراب خودرا آرامش بخشد.
خداوند متعال كه از قدرت بی انتها برخوردار است، اگر به عنوان پناهگاه و تكيه گاه انتخاب شود، دغدغه های آدمی رفع می گردد و آرامش بر او حاكم می شود.
يكی از راههای ارتباط با ذات باری تعالی و استعانت از او نماز است. نماز تسّلی بخش دلهای خسته و مايه روشنی و صفای جان است.

تاثیرات نماز در زندگی فردی واجتماعی

نماز يك دستور تربيّتی و اصلاحی است تا رشد و تعالی افكار در پرتو آن حاصل شود و پيراستگی ها و آلودگی ها و زشتی ها زدوده گردد.
بايد كه نماز با خضوع و خشوع همراه باشد. از ديدگاه قرآن، شيطان، انسان را به فحشا و منكرات دعوت می كند و بهترين راه مبارزه با وسوسه های شيطان برپا داشتن نماز برای ياد خداست.
اگر انسان نماز را با حفظ حدود و شرايط آن به جا آورد قطعاً او را از فحشا و منكرات حفظ می كند چون نماز بهترين وسيله ای است كه می تواند پشت شيطان را به خاک بمالد.
خداوند در موارد متعدّد علّت تشريع احكام را دوری از انحراف ها، معاصی و جرائم ذكر كرده است كه نماز به منظور جلوگيری از فحشا و منكرات است.
علاوه بر تاثير قابل توجّهی كه تعاليم دينی و اجرای دستورات الهی بر كاهش بزهكاری، به طور مستقيم يا غير مستقيم دارند،
هماهنگی وهمگونی كه توّسط دين و مكتب دينی ايجاد می شود، خود از عوامل پيشگيری از گناهان است. محتوای دين، آموزه های آن اموری است كه اگر به طور صحيح بيان شود
و در چارچوب دين بيان شود و به درستی برای مردم در جامعه تحقّق يابد، آن جامعه را به ميزان زيادی از ناهنجاريها و انحراف ها پاک خواهد كرد.

نمازی كه با بصيرت و توجّه اقامه شده همچون چراغی است كه در دل روشن شود و در باطن فرد نوری فروزان شود
كه انسان را به عالم ملكوت هدايت كرده و مانعی از عصيان و نافرمانی انسان باشد. يقيناً عبادت و نيايش، می تواند در سبك زندگی دينی تاثير داشته باشد.
نتايجی كه از تحقيق حاضر حاصل می شود نشان می دهد انجام فريضه نماز بر سلامت سلامت معنوی، سلامت اجتماعی و سلامت محيطی تأثير ، جسمانی،
سلامت روان شناختی مثبت دارد. بنابراين به طور كلّی می توان گفت انجام فريضه نماز بر بهبود سبك زندگی ايرانی اسلامی در اقشار مختلف جامعه،
بويژه دانش آموزان تأثيرگذار می باشد. نماز آگاهانه در صورت انجام صحيح معجزه و اكسيری است برای سلامتی جسم، شادابی روح، اصلاح فردی واجتماعی.
افراد جامعه دينی می بايست بنای فرهنگی و اصلاحی خود را بر نماز استوار كنند فرهنگی  و اقتصادی نمود ، تا با اصلاح فردی،
اصلاح اجتماعی در تمامی عرصه های اجتماعی پيدا كند و موجبات پيشرفت معنوی، اجتماعی ومادی انسان ها فراهم گردد.

نماز و فرهنگ متعالی خانواده در يك جامعه اسلامی نقش تعيين كنننده در نوع سبك زندگی دارد. و همچنين توسعه پايدارنقش تعيين كننده ای بر سبك زندگی دارد.
برای اينكه سبك زندگی در يك جامعه اسلامی مبتنی بر سبك زندگی اسلامی باشد نوع فرهنگ خانواده بايد مبتنی بر ارزش ها و جهان بينی اسلامی باشد.
اگر پايه و اساس فرهنگ خانواده بر رويكرد اسلامی باشد نقش مهمّی در سبك زندگی خواهد داشت بنابراين می توان نتيجه گرفت
كه نماز نقش تعيين كننده ای در سبك زندگی ايرانی- اسلامی دارد.

منابع
۱.قرآن کریم
۲. حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، مکتبه اسلامیه، تهران، ج۳و۵، تهران، ۱۴۰۱هـ.ق.
۳.قربانی، مهدی، هزار و یک حدیث رضوی، مشهد، انتشارات قاف، دوم، ۱۳۹۰.
۴.صدوق، محمدبن علی، عیون اخبارالرضا(علیه السلام)، ترجمه حمیدرضا مستفید و علی اکبر غفاری، نشر صدوق، تهران، ۱۳۷۲.
۵. قرائتی، محسن، پرتوی از اسرار نماز، سازمان تبلیغات اسلامی، بی جا، ۱۳۶۹.
۶. قرائتی، محسن( ۱۳۷۴)پرتوی از اسرار نماز، ستاد اقامه نماز، تهران.
۷. ابعادمعنوی نماز و آثار آن در زندگی ،. نسيمی، محمدحسن و عبدالله دن،۱۳۹۰ ،همايش رسالت دانشگاهيان در ترويج و توسعه فرهنگ نماز، خوراسگان، دانشگاه آزاد ،انسان اسلامی واحد خوراسگان.
۸. خانبانی، مهدی،(۱۳۸۳) بررسی رشد اجتماعی وسلامت روانی دانش اموزان دارای پدر وفاقد پدر شهر اصفهان مجموعه مقالات.
۹. شیرودی،مرتضی،(۱۳۸۴)،خلاصه مقالات همایش سلامت واسلام وپایگاه حوزه،شماره۱۳۳.
۱۰. رفیع،عبدالناصر،(۱۳۷۶)،خلیل حق جو،امیرقربانی،همایش نقش دین در بهداشت روان،انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایران.
۱۱.ملک محمدی،مجید،(۱۳۷۶)،۴۰نکته پزشکی پیرامون نماز،معارف،تهران،نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها،چاپ اول.
۱۲. طباطبایي، محمد حسين،(۱۳۷۶) الميزان في تفسير القرآن، ترجمه سيدمحمدباقر موسوی،تهران: انتشارات بنياد علمي و فکری علامه طباطبایي، چاپ چهارم.
۱۳. ماجراجو،محسن،(۱۳۸۸)امام مهربان علی بن موسی الرضا(ع) قم: مؤسسه فرهنگی صلوات.
۱۴.راشدی:حسن،۱۳۸۰،نمازشناسی،ناشر:ستاد اقامه نماز،چاپ پنجم،جلد اول.
۱۵.امیری:آبتین،۱۳۸۲،آغازی با نماز،نشر احسان، چاپ اول
۱۶.امیدی،سلمان،۱۳۹۰،«نماز وآثار مادی ومعنوی آن»روزنامه کیهان،شماره۲۰۰۲۲،ص۶

انتهای پیام/۱۳۹

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.