مرور رده

نجف آباد

روز جهانی نه شنیدن در نجف آباد

روز جهانی نه شنیدن در نجف آباد پسر و دختر همدیگر را پسندیده بودند قرار بود یک عمرکنار همدیگر زندگی کنند. دخترگفته بود نمیدانم چه کارخوبی کرده ام که در عوضش تو را پیداکرده ام. پسر نیشش تابنا گوشش بازشده بود و جواب داده بود امیدوارم…

امان از نادانی در جبهه خودی

امروز معمولا ما از سیاستمداران فهم به‌ موقع و عمل درست را انتظار داریم ولی معمولاً سیاستمداران اینگونه نیستند. امان از نادانی در جبهه خودی

روز جهانی نه به حیوان کشی در نجف آباد

روز جهانی نه به حیوان کشی در نجف آباد روزها بود خودش را توی اتاقی تاریک زندانی کرده بود و از کوچکترین صدایی یا سایه ای روی شیشه ی پنجره به خود میلرزید. از همان روز آشوب این گونه در خودش فرو رفته بود، روزی که روده های گوسفند خرد شده و…