مرور رده

نجف آباد

تئاتر سیاوش

و سیاوش یکی از این داستان هاییست که فردوسی بزرگ به قلم شعر این اثر را جاودان کرده است تا بماند در رگ و خون ایرانیان. تئاتر سیاوش