مرور رده

حوزه و روحانیت

مسجد نباید سکولار بشود

سختی ها مار را عزیز می کند و این نکته ثابت شده در طول تاریخ است به شرطی که خدا را فراموش نکنیم. مسجد نباید سکولار بشود