مرور رده

شهدای نجف آباد

با بچه ها، برای خدا

قبل از عملیات فتح المبین نیروهای ما با تیپ هوابرد شیراز ادغام شده بود. دو شب قبل از عملیات نیروهای عراقی به ما تک زدند. با بچه ها، برای خدا

امضای خدا

تا وقتی این بعثی ها در خاک ما هستند باید برویم گفتم مادر من که نمی گویم نرو من میگم بگذار چشمت خوب بشه بعد برو.... امضای خدا