مرور رده

شهدای نجف آباد

دستور مافوق

مجید کبیر زاده موقع عملیات ها در جبهه بود و در مواقع غیر عملیات یا در مرخصی هایش به عیادت مجروحان میرفت. دستور مافوق

با بچه ها، برای خدا

قبل از عملیات فتح المبین نیروهای ما با تیپ هوابرد شیراز ادغام شده بود. دو شب قبل از عملیات نیروهای عراقی به ما تک زدند. با بچه ها، برای خدا

امضای خدا

تا وقتی این بعثی ها در خاک ما هستند باید برویم گفتم مادر من که نمی گویم نرو من میگم بگذار چشمت خوب بشه بعد برو.... امضای خدا