مرور برچسب

آثار تاریخی

چرا نجف آباد؟

چرا نجف آباد؟ پختری جفتشو برده بود پارک روی درخت بید نشستند و نوک هایشان را درهم میکردند چشم هایشان دل را می برد. زیر درخت مردی نشسته بود و سردرگریبان بود. تلفنش زنگ زد. دوستش بود بلند بلند حرف میزد. کفترها سرسام گرفتند خواستند بروند یه…

قلعه ابراهیم خان

رود مرغاب در روستای نهضت آباد دارای کوچه ها و منازل بسیار قدیمی می باشد. اطراف آن نیز مسجد، حمام و پلهای سنگی وجود دارد.قلعه ابراهیم خان

پنگ خانه ها

در قدیم، میراب با صدای حاصل از فرو رفتن ظرفی به نام پنگ در آب و شمارش تعداد صداها، آب را بین باغها تقسیم می کرده است.پنگ خانه ها