مرور برچسب

ابو حارثه

مباهله یعنی چه ؟

مباهله به معنای یکدیگر را نفرین کردن بوده است. این اتفاق در ۲۴ ذی الحجه 9 هجری رخ داده و در آیه ۶۱ سوره آل عمران آمده است. مباهله یعنی چه ؟