مرور برچسب

اثربخشی قانون

قانون برای اثربخشی

قانون برای اثربخشی به گزارش نجف آباد نگار دکتر محسن دیانی یادداشتی با عنوان "قانون برای اثربخشی" نوشت که توجه شما را به این یادداشت جلب می کنیم. سامانه های گسترده در سلسله مراتب ساختارهای اجتماعی بر اساس قانون و قانونگرایی، دارای کارکرد…