مرور برچسب

از قانونگذاری تا نظام قانونگرایی

از قانون گذاری تا نظام قانون گرایی !!

از قانون گذاری تا نظام قانون گرایی !؟!؟ در ادبیات دانشگاهی و اجتماعی، هر گاه پیرامون قانون و وضعیت آن در جامعه بحث و بررسی صورت می گیرد بدون درنگ از واژه ترکیبی قانونگذاری استفاده می شود. با استفاده از این واژه، فرآیندهای اصلی مرتبط با…