مرور برچسب

استعمال دخانیات

این شهر دود ندارد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شهر نجف آباد و روستای حسین آباد را به عنوان پایلوت شهر و روستای بدون دخانیات انتخاب کرد.این شهر دود ندارد