مرور برچسب

اطلاعیه روزها و ساعات کاری دانشگاه آزاد

اطلاعیه روزها و ساعات کاری دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

اطلاعیه روزها و ساعات کاری دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد به گزارش نجف آبادنا با عنایت به اختیارات قید شده در بخشنامه شماره ۳۱۷۱۲/۱۰ مورخ ۹۷/۶/۵ و در اجرای مصوبات جلسه مورخ ۹۷/۴/۱۲ هیأت رئیسه دانشگاه، به منظور جلب رضایت بیشتر…

اطلاعیه روزها و ساعات کاری دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعیه روزها و ساعات کاری دانشگاه آزاد در سال جدید تحصیلی (جابجائی تعطیلی پنجشنبه با شنبه) به گزارش نجف آبادنا متن اطلاعیه منتشر شده در پایگاه خبری دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد به شرح زیر می باشد: با عنایت به اختیارات…