مرور برچسب

اورژانس

واژگونی خودرو

خوشبختانه حادثه تلفات جانی در پی نداشت و امیدواریم شهروندان گرامی با رعایت نکات ایمنی دچار چنین حوادثی نشوند. واژگونی خودرو