مرور برچسب

اولین ماشین نجف آباد

اولین خودرو در نجف آباد

جایگاه‌های سوخت اولیه عبارت بود از پمپ‌های دستی که کارگر جایگاه مجبور بود برای هر لیتر بنزین چندین‌بار اهرم آن‌را جلو و عقب ببرد. اولین خودرو در نجف آباد