مرور برچسب

باغملی نجف آباد

قاصدک پیر نجف آبادی

قاصدک پیر نجف آبادی قاصدک پیر توی شهر چرخ میزد. به باغملی که رسید. چشمش به جمعیتی افتاد رفت و نشست روی شانه ی مردی سیبیلو. ازبس میخندید شانه هایش تکان میخورد. مردی میان جمعیت صورتش را مثل زغال سیاه کرده بود و لباسی قرمز پوشیده بود، تنش…

روز جهانی حاجی فیروز در نجف آباد

روز جهانی حاجی فیروز در نجف آباد قاصدک پیر توی شهرچرخ میزد. به باغملی که رسید. چشمش به جمعیتی افتاد رفت و نشست روی شانه ی مردی سیبیلو. ازبس میخندید شانه هایش تکان میخورد.مردی میان جمعیت صورتش را مثل زغال سیاه کرده بود ولباسی قرمز پوشیده…

تابوت های انتقام سخت در نجف آباد آماده شد

تابوت های انتقام سخت در نجف آباد آماده شد به گزارش نجف آباد نگار روز 15 دی ماه مردمی که از میدان اصلی شهر نجف آباد عبور می کردند با مشاهده ماکت تابوت و موشک، این جمله برای آن ها تداعی می شد که انتقام سختی در انتظار آمریکا و کسانی است که در…