مرور برچسب

باغ بادام

روز جهانی چرا نجف آباد

روز جهانی چرا نجف آباد زاغی رو کرد به مادرش و گفت:چرا بین این همه شهر نجف آباد،چه چیز قابل توجهی داشت؟ مامان، مشکی را که حالا مشغول تمیزکاری بال و پرش بود صدا زد و گفت: مشکی جون تو هم گوش بده، نخوام دوباره از اول بگم. مشکی با بی حوصلگی…