مرور برچسب

بی قانونی و قانونگرایی

بی‌قانونی قانونگرایی!

بی‌قانونی قانونگرایی! به گزارش نجف آباد نگار دکتر محسن دیانی یادداشتی با عنوان "بی‌قانونی، قانونگرایی!" نوشت که توجه شما را به این یادداشت جلب می کنیم. بر اساس تقسیم کار ملی، تدوین لوایح از سوی دولت ها و طرح ها از سوی نمایندگان مجلس…