مرور برچسب

حیوان آزاری

روز جهانی نه به حیوان آزاری در نجف آباد

روز جهانی نه به حیوان آزاری در نجف آباد چند روزی بود که مامان حال ندار بود و مشکی هربار برای پیدا کردن غذا تنبلی میکرد،شکم های گرسنه ی ما و حال نذار مامان امروز به فکرش انداخت تا به دنبال تکه ای دندان گیر دور و بر را بگردد. سر کوچه و…