مرور برچسب

حیوان کشی در نجف آباد

روز جهانی نه به حیوان کشی در نجف آباد

روز جهانی نه به حیوان کشی در نجف آباد روزها بود خودش را توی اتاقی تاریک زندانی کرده بود و از کوچکترین صدایی یا سایه ای روی شیشه ی پنجره به خود میلرزید. از همان روز آشوب این گونه در خودش فرو رفته بود، روزی که روده های گوسفند خرد شده و…