مرور برچسب

حیوان کشی

روز جهانی نه به حیوان کشی در نجف آباد

روز جهانی نه به حیوان کشی در نجف آباد روزها بود خودش را توی اتاقی تاریک زندانی کرده بود و از کوچکترین صدایی یا سایه ای روی شیشه ی پنجره به خود میلرزید. از همان روز آشوب این گونه در خودش فرو رفته بود، روزی که روده های گوسفند خرد شده و…

روز جهانی نه به حیوان آزاری در نجف آباد

روز جهانی نه به حیوان آزاری در نجف آباد چند روزی بود که مامان حال ندار بود و مشکی هربار برای پیدا کردن غذا تنبلی میکرد،شکم های گرسنه ی ما و حال نذار مامان امروز به فکرش انداخت تا به دنبال تکه ای دندان گیر دور و بر را بگردد. سر کوچه و…