مرور برچسب

خاموشی برای صرفه جویی

خاموشی برای صرفه جویی

خاموشی برای صرفه جویی به گزارش نجف آبادنا مدیر روابط عمومی شهرداری نجف آباد گفت: طی شب های اخیر و همزمان با افزایش مصرف برق و برای کمک به توزیع بهتر در شبکه و جلوگیری از خاموشی های احتمالی، تمامی مناطق پنج گانه شهرداری نجف آباد ریسه های…