مرور برچسب

خطا در قانونگرایی

خطاهای محاسباتی در قانونگرایی

خطاهای محاسباتی در قانونگرایی جریان قانونگرایی در تقسیم کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر دارای خطای محاسباتی قابل اعتناست که میزان بالای انحراف از معیار آنها در عرصه عمل و اداره امور جامعه (وجود و…