مرور برچسب

خودم و خودش

خودم و خودش ؛داستانک

خدایا این داستانو براشون بگو اخه من که میدونم فرشته هات مهربونن میان سراغم بزار بیان باهم درد دل کنیم. خودم و خودش ؛ درد دل تنهایی های یک نفره