مرور برچسب

دانشجویان پیوسته

آغاز زمان حذف اضطراری برای دانشجویان پیوسته

آغاز زمان حذف اضطراری برای دانشجویان پیوسته با احترام به استحضار می رساند زمان ثبت درخواست حذف اضطراری در سامانه توسط دانشجویان از روز شنبه مورخ ۹۷ /۰۹ /۲۴ لغایت دوشنبه ۹۷ /۰۹/ ۲۶ امکانپذیر خواهدبود. شایسته است ضمن اطلاع رسانی به…