مرور برچسب

دانشگاه برتر

روز جهانی کنکور برای دانشگاه برتر

روز جهانی کنکور برای دانشگاه برتر جوجه کلاغ، محزون سرش را زیر بال و پر مادرش فرو برد و پنهانی به اتاق چشم دوخت. صلات ظهر بود و بوی آبگوشت از درز درهای زنگ زده بیرون میزد. زاغی سرش را بالا آورد و گفت: یعنی چیزی از این غذا نصیب ما میشه؟…