مرور برچسب

دبیرخانه استانی در نجف آباد

معرفی دبیرخانه استانی تدریس پژوهش محور

 تدریس پژوهش محور به گزارش نجف آباد نگار ازحوزه معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی و گروه تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان، به منظور استفاده از ظرفیت تمامی مناطق و نواحی در توسعه فرهنگ تحقیق و پژوهش، کارگروه تدریس پژوهش…