مرور برچسب

درخت انگور

سایه بانی از جنس یاقوت های سرخ

سایه بانی از جنس یاقوت های سرخ یادش بخیر... قدیم ترها که به فضاهای سبز خانه ها نگاه می کردید به جای کاج و سرو درختان زینتی، از درختان مثمری مثل خرمالو، انگور، توت ،انار، اناب و .. نگهداری می شد. این درختان هم سایه داشت ، هم…