مرور برچسب

درد دل با شهدا

شهید بابک سرمدی

صدای زنگ در بلند شد محترم خانم روسری اش را روی سر مرتب کرد و به طرف در آهنی حیاط رفت تا در را باز کند دستش هنوز به چفت در بود که.. شهید بابک سرمدی