مرور برچسب

ساعات کاری دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

اطلاعیه روزها و ساعات کاری دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

اطلاعیه روزها و ساعات کاری دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد به گزارش نجف آبادنا با عنایت به اختیارات قید شده در بخشنامه شماره ۳۱۷۱۲/۱۰ مورخ ۹۷/۶/۵ و در اجرای مصوبات جلسه مورخ ۹۷/۴/۱۲ هیأت رئیسه دانشگاه، به منظور جلب رضایت بیشتر…