مرور برچسب

ساماندهی متکدیان

ساماندهی متکدیان و دستفروشان خیابانی شهرهای شهرستان نجف آباد

ساماندهی متکدیان و دستفروشان خیابانی شهرهای شهرستان نجف آباد به گزارش نجف آبادنا جلسه برنامه ریزی، هماهنگی و اتخاذ تمهیدات لازم جهت ساماندهی متکدیان و دستفروشان خیابانی شهرهای شهرستان نجف آباد چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ با حضور اعضاء محترم و…