مرور برچسب

سامان

طراوتی به زیبایی زنده رود

طراوتی به زیبایی زنده رود به گزارش نجف آبادنا از ایمنا، بودن اینجا آرامش می دهد؛ آدمی بریده از جنجال و هیاهوی شهر، گاهی باید به مناطقی بکر سفر کند تا جسم و روان را در سایه سار درختان و زمزمه پرندگان و صدای رود، بیاساید. …