مرور برچسب

سبزه

روز جهانی نه به کاشت سبزه در نجف آباد

روز جهانی نه به کاشت سبزه در نجف آباد مامان زاغی همینطور که از بالای باغ های دوروبر لانه پرواز میکرد به درختان گردو ی قد ونیم قد با تحسین نگاه میکرد و هربار من یا مشکی متعجب از چشمان گشاد شده ی مامان و نوک باز شده اش به خنده می افتادیم…