مرور برچسب

سردار دلها

دلنوشته ای تقدیم به سردار دلها

دلنوشته ای تقدیم به سردار دلها سردار عزیز حاج قاسم دوست داشتنی میدانی به چه فکر میکنم، به اینکه خاک ها چقدر خوشبختند که گام های استوار تورا میزبانی کرده اند، ابرها چقدر خوشبختند که برقامت همچون سرو تو سایه افکندند، کوه ها و تپه ها…