مرور برچسب

سنگ گرانيت

قدمگاه

سنگ گرانيت صيقلي شده‌اي بود كه جاي پايي روي آن ديده مي‌شد و خطوطي هم به زبان فارسي در آن حك شده بود اين محل «قدمگاه» ناميده مي‌شد. قدمگاه