مرور برچسب

شام غریبان

گل نازدانه

تو گل نازدانه ای بودی که وقتی بال هایت سوخت لب های کوچکت تشنه ماندچشمانت به اشک نشست و اندام نحیفت با ضربه های تازیانه آشنا شد.گل نازدانه