مرور برچسب

شهادت امام حسن

تنهای تنهای تنها

اندوه رفتن تو! اندوه نبودنت و اندوه فراقی که چه سخت می گذرد! تو را که نسیم کوی دوست و شمیم عاشقی. تنهای تنهای تنها