مرور برچسب

شهادت امام سجاد

پشت پلک های تو

ای مولای من! نیایش حربه ی تو بود برای هوشیاری امت همان امتی که حاصل تلاش جدت برای هدایت و رهنمون ساختنش بود.پشت پلک های تو