مرور برچسب

شهادت حضرت علی اکبر

آئینه ی احمدنما

در روز عاشورا، اولین فرد از قبیله ی بنی هاشم که پای به رزمگاه گذاشت و به شهادت رسید حضرت علی اکبر بود.آئینه ی احمدنما