مرور برچسب

شهدای فروردین ماه

شهدای هجدهم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

شهدای هجدهم فروردین ماه شهرستان نجف آباد شهید حسن بابلخانی نام پدر:مانده علی تاریخ شهادت:1365/01/18 موضوع:حجاب پیام:وصیت من به خواهرانم این است که حجابشان را حفظ کنند، چون آبروی زن به حجاب اوست My will to women is to protect…

شهدای یازدهم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

شهدای یازدهم فروردین ماه شهرستان نجف آباد شهید محمدعلی بدیهیان نام پدر:غلاکرضا تاریخ شهادت:1365/01/11 موضوع:بصیرت پیام:مواظب باشید منافقین از موقعیت شما سوءاستفاده نکنند و شما را با اسلام و قرآن مخالف گردانند Don’t allow the…