مرور برچسب

شهرداری منطقه چهار نجف آباد

بازدیدپاییزی۹۹

خانه آیت الله آیت میزبان جلسات مشروطه بوده است و در جهت موزه علم و تجمع و میزبانی نشست های علمی و آموزشی تملک شده است. بازدیدپاییزی99

عملکرد شهرداری منطقه چهار نجف آباد در هفته های اخیر

عملکرد شهرداری منطقه چهار نجف آباد / انتهای تیرماه به گزارش نجف آبادنا قربانعلی مومنی شهردار منطقه چهار نجف آباد از اقدامات عمرانی شهرداری منطقه چهار در هفته های اخیر خبر داد. کاشت ۳۵۰۰گل در منطقه چهار قربانعلی مومنی از آماده سازی خاک…