مرور برچسب

شهید بابک سرمدی

روزه دارکوچک

هوا روزه داری را برای همه سخت تر کرده بود. هندوانه شیرین و رسیده ای در یخچال داشتیم که آن را قاچ کردم و درون ظرفی گذاشتم.... روزه دارکوچک