مرور برچسب

شهید مجید کبیرزاده

امضای خدا

تا وقتی این بعثی ها در خاک ما هستند باید برویم گفتم مادر من که نمی گویم نرو من میگم بگذار چشمت خوب بشه بعد برو.... امضای خدا